Ochrona praw autorskich w art.7 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Ustawa o praw­ie autorskim zgod­nie z art. 7 ustawy zapew­nia o ochronie utworów zgod­nie z umowa­mi międzynarodowymi.
Jest to o tyle ważne, że ustawa o praw­ie autorskim nie nadąża za umowa­mi między­nar­o­dowy­mi, dlat­ego warto wiedzieć gdzie szukać odpowiedzi na pyta­nia o ochronę praw autorskich.
Poniżej zebrałem lin­ki do przepisów Dyrek­tyw Par­la­men­tu Europe­jskiego, z cza­sem rozsz­erzę listę do kole­jnych umów, przepisów międzynarodowych.

Przepisy międzynarodowe zgodnie z art.7 prawa autorskiego

 

Dyrek­ty­wa 2011/77/UE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY  z dnia 27 wrześ­nia 2011 r.
doty­czą­ca zmi­any dyrek­ty­wy 2006/116/WE w spraw­ie cza­su ochrony prawa autorskiego i niek­tórych praw pokrewnych
strona dyrek­ty­wy http://eur-lex.europa.eu
do pobra­nia Dyrek­ty­wa 2011/77/UE

DYREKTYWA 2006/115/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 12 grud­nia 2006 r.
w spraw­ie prawa naj­mu i uży­czenia oraz niek­tórych praw pokrewnych prawu autorskiemu w zakre­sie włas­noś­ci intelektualnej
cytat “Art. 2. 2. Najem i uży­czanie budynków i dzieł sztu­ki użytkowej nie stanowi przed­mio­tu niniejszej dyrektywy.”
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32006L0115
PDF eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0115&from=PL

Dyrek­ty­wa 2001/29/WE Par­la­men­tu Europe­jskiego w spraw­ie har­mo­niza­cji niek­tórych aspek­tów praw autors­kich i pokrewnych w społeczeńst­wie informacyjnym
strona z dyrek­ty­wą na http://eur-lex.europa.eu
Dyrek­ty­wa 2001/29/WE do pobrania

Trak­tat WIPO  Ustawa z dnia 13 mar­ca 2003 r. o raty­fikacji Trak­tatu WIPO o praw­ie autorskim, sporząd­zonego w Genewie dnia 1996 r.
WIPO o praw­ie autorskim
do pobra­nia o praw­ie autorskim
do pobra­nia WIPO o artysty­cznych wyko­na­ni­ach i fonogramach

 

Ustawa o praw­ie autorskim i prawach pokrewnych
Art. 7. Jeżeli umowy między­nar­o­dowe, których Rzecz­pospoli­ta Pol­s­ka jest stroną, przewidu­ją dalej idącą ochronę, niż to wyni­ka z ustawy, do nieop­ub­likowanych utworów oby­wa­teli pol­s­kich albo do utworów opub­likowanych po raz pier­wszy na tery­to­ri­um Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej lub równocześnie na tery­to­ri­um Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej albo opub­likowanych po raz pier­wszy w języku pol­skim – sto­su­je się postanowienia tych umów.

Dyrek­ty­wa 2004/48/WE Par­la­men­tu Europe­jskiego i Rady  z dnia 29 kwiet­nia 2004 r. w spraw­ie egzek­wowa­nia praw włas­noś­ci intelek­tu­al­nej.
dyrek­ty­wa 2004/48WE
dyrek­ty­wa http://eur-lex.europa.eu

Share This