Ochrona praw autorskich w art.7 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Ustawa o prawie autorskim zgodnie z art. 7 ustawy zapewnia o ochronie utworów zgodnie z umowami międzynarodowymi.
Jest to o tyle ważne, że ustawa o prawie autorskim nie nadąża za umowami międzynarodowymi, dlatego warto wiedzieć gdzie szukać odpowiedzi na pytania o ochronę praw autorskich.
Poniżej zebrałem linki do przepisów Dyrektyw Parlamentu Europejskiego, z czasem rozszerzę listę do kolejnych umów, przepisów międzynarodowych.

Przepisy międzynarodowe zgodnie z art.7 prawa autorskiego

 

Dyrektywa 2011/77/UE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY  z dnia 27 września 2011 r.
dotycząca zmiany dyrektywy 2006/116/WE w sprawie czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych
strona dyrektywy http://eur-lex.europa.eu
do pobrania Dyrektywa 2011/77/UE

DYREKTYWA 2006/115/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 12 grudnia 2006 r.
w sprawie prawa najmu i użyczenia oraz niektórych praw pokrewnych prawu autorskiemu w zakresie własności intelektualnej
cytat „Art. 2. 2. Najem i użyczanie budynków i dzieł sztuki użytkowej nie stanowi przedmiotu niniejszej dyrektywy.”
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32006L0115
PDF eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0115&from=PL

Dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym
strona z dyrektywą na http://eur-lex.europa.eu
Dyrektywa 2001/29/WE do pobrania

Traktat WIPO  Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o ratyfikacji Traktatu WIPO o prawie autorskim, sporządzonego w Genewie dnia 1996 r.
WIPO o prawie autorskim
do pobrania o prawie autorskim
do pobrania WIPO o artystycznych wykonaniach i fonogramach

 

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Art. 7. Jeżeli umowy międzynarodowe, których Rzeczpospolita Polska jest stroną, przewidują dalej idącą ochronę, niż to wynika z ustawy, do nieopublikowanych utworów obywateli polskich albo do utworów opublikowanych po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub równocześnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo opublikowanych po raz pierwszy w języku polskim – stosuje się postanowienia tych umów.

Dyrektywa 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady  z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej.
dyrektywa 2004/48WE
dyrektywa http://eur-lex.europa.eu

Share This