Jeżeli jesteś Twór­cą i potrze­bu­jesz ochrony prawnej Twoich praw, to mam dla ciebie Złą wiado­mość i Dobrą wiadomość 🙂

Zła Wiado­mość dla Twór­ców niezrzes­zonych to taka, że do tej pory niko­mu nie udało się uzyskać ochrony prawnej poprzez prawnie umo­cow­aną Orga­ni­za­cję Zbiorowego Zarządzania.

Dobra wiado­mość to taka, że cała pro­ce­du­ra praw­na z ochroną Twór­ców niezrzes­zonych została przeprowad­zone i w najbliższym cza­sie zostanie skierowana na drogę Skar­gi Konstytucyjnej.

Żaden Twórca niezrzeszony nie podlega ochronie Organizacji Zbiorowego Zarządzania z mocy prawa.

Pis­mo z dnia 11/03/2015 nr DWiM/41/15 Komisji Prawa Autorskiego potwierdza, że obec­nie nie wskazano żad­ne­mu Twór­cy orga­ni­za­cji zbiorowego zarządzania.

Konieczna jest Skarga Konstytucyjna na prawo autorskie.

Obec­nie Min­is­terst­wo Kul­tu­ry oraz Sądy są “głuche” na prob­le­my twór­ców, dlat­ego Twór­com pozosta­je jedynie dro­ga sądowa, która powin­na ure­g­u­lować zakres ochrony praw autors­kich oso­bistych i majątkowych dla twórców.

Wszys­tko wyglą­da na to, że Twór­cy niezrzeszeni są dyskrymi­nowani z powodu na majątek, sta­tus społeczny i przepisa­mi prawa, które powodu­je nad­mierne skom­p­likowane, kosz­towne i prze­cią­ga­jące się pro­ce­dury ochrony swoich praw autors­kich oso­bistych i majątkowych.

Poniżej wyczerpana droga prawna, do wskazania organizacji zbiorowego zarządzania art.107 prawa autorskiego.

 1. WNIOSEK O WSKAZANIE ORGANIZACJI ZBIOROWEGO ZARZĄDZANIA
  10 lutego 2014 Arka­diusza Zubow­icz
  do Min­is­terst­wo Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Narodowego
  “Wniosek o wskazanie Orga­ni­za­cji Zbiorowego Zarządza­nia dla Arka­diusza Zubowicz”
 2. 12 maja 2014 pis­mo DWiM/715/14 Komis­ja Prawa Autorskiego Prze­wod­niczą­cy do Arka­diusza Zubowicz
  “Zarządze­nie ( wezwanie o wniesie­nie opłaty 12017,91 zł ) ”
 3. WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z OPŁATY
  20 maja 2014 Arka­diusz Zubow­icz
  do Komisji Prawa Autorskiego
  “Wniosek o zwol­nie­nie z opłaty” ( załąc­zono Oświad­cze­nie o stanie rodzin­nym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania )
 4. 30 maja 2014 pis­mo DWiM/767/14 Komis­ja Prawa Autorskiego Prze­wod­niczą­cy do Arka­diusza Zubowicz
  “infor­ma­c­ja o braku przepisów doty­czą­cych zwol­nienia z kosztów i kon­sek­wenc­je czyli zwrot wniosku”
 5. 05 czer­w­ca 2014 Arka­diusza Zubow­icz do Komisji Prawa Autorskiego
  “Wezwanie o usunię­cie narusze­nie prawa przez Komisję Prawa Autorskiego pis­ma DWIM/767/14 z 30/05/2014”
 6. 10 czer­w­ca 2014 pis­mo DWiM/830/14 Komis­ja Prawa Autorskiego do Arka­diusza Zubowicz
  “Odrzuce­nie stanowiska o narusze­niu prawa przez Komisję Prawa Autorskiego”
 7. APELACJA NA POSTANOWIENIE KOMISJI PRAWA AUTORSKIEGO PRZED SĄDEM
  07 lip­ca 2014 Arka­diusza Zubow­icz
  do Sądu Okrę­gowego w Poznaniu
  “Apelac­ja Powo­da od postępowa­nia dot. pism DWiM/830/14 z 10/06/2014 oraz DWiM/767/14 z 30/05/14”
 8. 17 lip­ca 2014 Komis­ja Prawa Autorskiego do Arka­diusza Zubowicz
  “Zarządze­nie o zwro­cie wniosku o zwol­nie­nie z kosztów pis­mo DWiM/928/14 ”
 9. ZAŻALENIE NA ZARZĄDZENIE KOMISJI PRAWA AUTORSKIEGO PRZED SĄDEM
  25 lip­ca 2014 ( w nagłówku 07/07/2014 ) Arka­diusza Zubow­icz
  do Sąd Okrę­gowy w Poznaniu
  Zażale­nie na Zarządze­nie Prze­wod­niczącego Komisji Prawa Autorskiego DWiM/928/14 z 17/07/2014
 10. 05 wrześ­nia 2014 akta II Ca 1042/14 Sąd Okrę­gowy do Arka­diusza Zubowicz
  “Postanowie­nie o odrzuce­niu Apelacji A.Zubowicz z 07 lip­ca 2014”
 11. WNIOSEK O ZMIANĘ ZAŻALENIA NA SKARGĘ PRZED SĄDEM
  17 wrześ­nia 2014 akta II Ca 1042/14 Arka­diusza Zubow­icz
  do Sąd Okrę­gowy w Poznaniu
  “Wniosek o przy­wróce­nie ter­minu i doko­na­nia uzu­pełnieni lub zmi­any Zażale­nia o Postanowie­nie z 04 wrześ­nia 2014 Sądu Okrę­gowego w Poznaniu ”
 12.  10 październi­ka 2014 akta IIS 146/14 Sąd Okrę­gowy w Poz­na­niu do Arka­diusza Zubowicz
  “Postanowie­nie o odrzuce­niu skar­gi na Sądu Okrę­gowego w Poznaniu”
 13. SKARGA NA ZARZĄDZENIA KOMISJI PRAWA AUTORSKIEGO PRZED MINISTREM KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO DO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
  05 listopa­da 2014 Arka­diusza Zubow­icz do Min­is­terst­wa Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Narodowego
  “Skar­ga na dzi­ałanie Komisji Prawa Autorskiego i Prze­wod­niczącego KPA narusze­nie prawa strony do rozpoz­na­nia sprawy bez nieuza­sad­nionej zwło­ki pis­ma DWIM / 830/14 z 10/06/2014 oraz DWiM/767/14 z 30/05/2014”
 14. ZAŻALENIE NA ZARZĄDZENIE KOMISJI PRAWA AUTORSKIEGO PRZED MINISTREM KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
  05 listopa­da 2014 A.Zubowicz do Min­is­terst­wa Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Narodowego
  Zażale­nie na zarządze­nie o zwro­cie wniosku i odmowie zwol­nienia z kosztów przez Komisję Prawa Autorskiego 17/07/2014”
 15.  19 listopa­da 2014 Min­is­terst­wo Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Nar­o­dowego do Arka­diusza Zubowicz
  Postanowie­nie o zwro­cie poda­nia – wskazanie sądu powszech­nego jako właś­ci­wy
 16.  19 listopa­da 2014 Min­is­terst­wo Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Nar­o­dowego do Arka­diusza Zubowicz
  „Wezwanie do usunię­cia braków Wniosku o narusze­nie sprawy bez zwłoki”
 17.  21 listopa­da 2014 Sąd Okrę­gowy w Poz­na­niu do Arka­diusza Zubowicz
  „Postanowie­nie o odrzuce­niu zażale­nia na Zarządze­nie Komisji Prawa Autorskiego”
 18.  09 grud­nia (w nagłówku 5 listopad ) 2014 Arka­diusz Zubow­icz do Wojew­ódz­ki Sąd Admin­is­tra­cyjny w Warszawie
  Uzu­pełnie­nie braków wezwa­nia DWIM/1297/2014 z 19/11/2014
 19. ZAŻALENIE NA MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO DO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
  09 grud­nia ( w nagłówku 05 listopa­da) 2014 Arka­diusz Zubow­icz do Wojew­ódzkiego Sądu Admin­is­tra­cyjnego w Warszawie
  „Zażale­nie na postanowie­nie Min­is­tra Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Nar­o­dowego jako organu nadrzęd­nego do Komisji Prawa Autorskiego
 20. ZAŻALENIE NA SĄD OKRĘGOWY DO APELACYJNEGO
  28 grud­nia 2014 Arka­diusz Zubow­icz do Sądu Apela­cyjnego w Poznaniu
  „Zażale­nie na Postanowie­nie Sądu Okręgowego”
 21.  31 grud­nia 2014 Min­is­ter Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Nar­o­dowego do Arka­diusz Zubowicz
  „Wezwanie do złoże­nia wyjaśnienia ws czy Arka­diusz Zubow­icz wniósł zaskarże­nie do Sądu Okręgowego”
 22.  12 sty­cz­nia 2015 Min­is­ter Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Nar­o­dowego do Wojew­ódzkiego Sądu Admin­is­tra­cyjnego i Arka­diusza Zubowicz
  „Odpowiedź na Skargę Arka­diusza Zubowicz”
 23.  12 sty­cz­nia 2015 Arka­diusz Zubow­icz do Min­is­tra Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Narodowego
  „Infor­ma­c­ja o zażaleniu”
 24.  15 sty­cz­nia 2015 Min­is­terst­wo Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Nar­o­dowego do Arka­diusza Zubowicz
  „Zaw­iadomie­nie o oczeki­wa­niu na infor­ma­cję o pra­wom­oc­nym postanowie­niu Sądu Okręgowego”
 25.  27 sty­cz­nia 2015 Sąd Okrę­gowy w Poz­na­niu do Arka­diusza Zubowicz
  Postanowie­nie o odrzuce­niu zażale­nia na Sąd Okrę­gowy jako niedopuszczalne”
 26.  12 lutego 2015 Min­is­terst­wo Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Nar­o­dowego do Arka­diusza Zubowicz
  „Wezwanie do wyjaśnienia pis­ma z 12/01/2015 roku”
 27.  22 lutego 2015 Arka­diusz Zubow­icz do Min­is­ter Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Narodowego
  „Wyjaśnie­nie – przekazanie pis­ma z 12/01/2015 do Sądu Administracyjnego”
 28. ZMIANA ZAŻALENIA NA APELACJĘ NA DZIAŁANIA SĄDU
  22 lutego 2015 Arka­diusz Zubow­icz do Sądu Apela­cyjnego w Poznaniu
  Wniosek o przy­wróce­nie ter­minu do Apelacji ( aby Zażale­nie było roz­pa­try­wane jako Apelacja”
 29.  03 mar­ca 2015 Sąd Apela­cyjny w Poz­na­niu do Arka­diusza Zubowicz
  „Infor­ma­c­ja o przekaza­niu pis­ma do Sądu Okręgowego”
 30.  11 mar­ca 2015 Sąd Admin­is­tra­cyjny w Warsza­w­ie do Arka­diusza Zubowicz
  Postanowie­nie o odrzuce­niu Skar­gi na Min­is­tra Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Narodowego”
 31.  23 mar­ca 2015 Sąd Okrę­gowy w Poz­na­niu do Arka­diusza Zubowicz
  „Postanowie­nie o odrzuce­niu zażale­nia na postanowie­nie Sądu Okrę­gowego z 27/01/2015”
 32.  WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z KOSZTÓW OPŁATY z art. 107 i 110(9)
  13 kwiet­nia 2015 Arka­diusz Zubow­icz do Komis­ja Prawa Autorskiego
  „Wniosek o infor­ma­c­je o Wniosku zwol­nienia z kosztów z 20/05/2014 z art. 107 prawa autorskiego
 33.  13 kwiet­nia 2015 Arka­diusz Zubow­icz do Sąd Okrę­gowy za pośred­nictwem KPA
  „Wniosek o przekazanie wniosku o zwol­nie­niu z opłaty z art. 107 i 110(9) prawa autorskiego”
 34.  13 kwiet­nia 2015 Arka­diusz Zubow­icz do Sądu Okrę­gowego w Poznaniu
  Wniosek o zwol­nie­nie z opłaty z art. 110(9) prawa autorskiego dla Twór­cy Niezrzes­zonego z art. 107. prawa autorskiego”
 35.  27 kwiet­nia 2015 Sąd Okrę­gowy w Poz­na­niu do Arka­diusza Zubowicz
  „Wezwanie o uzu­pełnie­nie wniosku o zwol­nie­niu z kosztów”
 36.  30 kwiet­nia 2015 Komis­ja Prawa Autorskiego do Arka­diusza Zubowicz
  „Infor­ma­c­ja o przekaza­niu wniosku o zwol­nie­nie z kosztów do Sądu Okręgowego”
 37.  08 maja 2015 Arka­diusz Zubow­icz do Sądu Okrę­gowego w Poznaniu
  Uzu­pełnie­nie braków for­mal­nych sprawa XII Co 40/15 z 27/04/2015 zwol­nie­nie z kosztów”
 38.  20 maja 2015 Sąd Okrę­gowy w Poz­na­niu do Arka­diusza Zubowicz
  Postanowie­nie o odrzuce­niu wniosku o zwol­nie­nie z kosztów”
 39.  01 czer­w­ca 2015 Arka­diusz Zubow­icz do Sądu Apela­cyjnego w Poznaniu
  Zażale­nie na Postanowie­nie XII Co 40/15 z 20/05/2015 dot. zwol­nienia z kosztów”
 40.  29 czer­w­ca 2015 Sąd Apela­cyjny do Arka­diusza Zubowicz
  „Postanowie­nie o odd­ale­niu zażale­nia – dot. zwol­nienia z kosztów”
 41. INFORMACJA DODATKOWA O TWÓRCACH Z KOMISJI PRAWA AUTORSKIEGO
  22 lutego 2015 Arka­diusz Zubow­icz do Min­is­terst­wa Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Narodowego
  “Wniosek o infor­ma­cję o Twór­cach Niezrzes­zonych z art.107 prawa autorskiego”
 42.  06 mar­ca 2015 Min­is­terst­wo Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Nar­o­dowego do A.Zubowicz
  “Przekazanie poda­nia dot. iloś­ci Twór­ców Niezrzes­zonych z art. 107”
 43.  11 mar­ca 2015 Komis­ja Prawa Autorskiego do Arka­diusza Zubowicz
  “Infor­ma­c­ja o braku uprawnionych Twór­ców Niezrzeszonych”

Na koniec zostaw­iłem Cieka­wostkę stanowiska Sądu ws dyskryminacji.
W moim wypad­ku Sąd Apela­cyjny w dniu 29/06/2015 sprawa 1AcCz 1050/15 w Postanowie­niu stwierdz­ił, że brak dro­gi sądowej o zwol­nie­niu z opłaty nie jest for­mą dyskryminacji.

Share This