Migawki Zawodu Architekta — to właśnie znajdziesz na tej stronie.

Infor­ma­c­je zawarte na stron­ie to wyr­wane z kon­tek­stu frag­men­ty pra­cy zawodowej twór­cy, pro­jek­tan­ta, architek­ta. Nie jestem skon­cen­trowany na porząd­kowa­niu i seg­re­gowa­niu wiedzy, ale na zapisa­niu migawkowym infor­ma­cji i prob­lemów, z który­mi mam kłopot ze zrozu­mie­niem.

Dodatkowo na stron­ie zna­jdziesz infor­ma­c­je z pogranicza prawa budowlanego i prawa autorskiego, czyli to co najnud­niejsze i nielu­biane przez wszys­t­kich twór­ców 🙂

Modelowanie Budynku z czego składa się budynek

Mod­e­lowanie Budynku z czego skła­da się budynek   [ db_comments_form]   Kon­cepc­ja Architek­ton­icz­na i Mod­e­lowanie Budynku Najwięk­szy prob­lem mod­e­lowa­nia budynku to szy­bkie przyję­cie odpowied­nich wielkoś­ci, aby budynek…

Modelowanie budynku Blender — model a building blender

Mod­e­lowanie budynku w blenderze   Przy­go­towanie wiz­ual­iza­cji budynku w Blenderze skła­da się z etapów : wstęp — z jakich ele­men­tów skła­da się budynek http://architekci.dom-projekty.pl/modelowanie-budynku-z-czego-sklada-sie-budynek/ 1…

Jak wezwać do zapłaty za projekt

Wezwanie do zapłaty za pro­jekt W każdej gałęzi gospo­dar­ki także w budown­ictwie, nie wywiązy­wanie się ze zobow­iązań z zapłaty jest codzi­en­noś­cią. Najczęś­ciej ta sytu­ac­ja spowodowana jest chę­cią odroczenia płat­noś­ci. Ale trze­ba uważać na niedużą grupę kon­tra­hen­tów,…

Organizacja Zbiorowego Zarządzania dla Architekta i Biura Projektów

Pis­mo do Komisji Prawa Autorskiego ws. Orga­ni­za­cji Zbiorowego Zarządza­nia w przy­go­towa­niu , w przy­go­towa­niu , w przy­go­towa­niu , w przy­go­towa­niu , w przy­go­towa­niu , w przy­go­towa­niu , w przy­go­towa­niu , W dniu 10 lutego 2014 roku złożyłem pis­mo kierowane do Depar­ta­men­tu…

Umowa o dzieło na projekt architektoniczny

Jak wyglą­da Umowa o dzieło na pro­jekt architek­ton­iczny Jeżeli szukasz typowego wzoru umowy o dzieło na pro­jekt, to możesz sko­rzys­tać z mojego wzor­ca. Obec­nie przed­staw­iam go w stanie surowym bez komen­tarza, ale obiecu­ję że jak zna­jdę czas to dodam kil­ka ważnych…

Wizualizacje architektoniczne program Blender

Wiz­ual­iza­c­je architek­ton­iczne Wiz­ual­iza­c­je architek­ton­iczne to rysun­ki użytkowe, które mają za cel odzwier­cied­lać pro­jek­towane lub ist­niejące budyn­ki.   Wiz­ual­iza­c­je architek­ton­iczne w pro­gramie Blender Wiz­ual­iza­c­je architek­ton­iczne — pro­gram Blender to…

Share This