hotel trzygwiazdkowy- Klasyfikacja Hoteli

utwor­zone przez | wrz. 10, 2015 | hotele, obiek­ty turysty­czne | 0 komen­tarzy

Wymagania hotel trzygwiazdkowy 3

Ilość pokoi to min. 10 j.m. jed­nos­tek mieszkalnych j.m.

Hotel 3 gwiazdkowy ***  ( trzygwiazdkowy hotel )

Obiekt hotelu 3*** to nieza­leżny budynek lub odręb­na całość budynku lub zespół budynków. Hotele całoroczne składa­jące się z wielu budynków powin­ny być połąc­zone zabu­dowany­mi prze­jś­ci­a­mi, ale nie doty­czy to hoteli sprzed roku 2001.

Hotel *** — Zagospodarowanie terenu

 • Hall recep­cyjny ma być dostęp­ny bezpośred­nio z zewnątrz i chro­niony przed nad­miernym napły­wem zewnętrznego powietrza.
 • Główne wejś­cie ma być z osłoną nad wejś­ciem (np daszek), wejś­cie we wnęce lub drzwi automaty­cznie otwierane.
 • Dro­ga dostaw musi być wydzielona ( nie doty­czy zwartej zabu­dowy miejskiej ).
 • Otocze­nie obiek­tu win­no być utward­zone z zie­lenią ozdob­ną, oświ­etle­niem i odd­zielona część gospo­dar­cza od częś­ci gości.
 • Hotele w zabu­dowie miejskiej muszą zapewnić “miejs­ca pos­to­jowe” na czas przy­jaz­du i odjaz­du ( w roz­porządze­niu wskazano liczbę pojedynczą ).
  Hotel poza zabu­dową miejską winien posi­adać strzeżony garaż lub strzeżony parking.

Hotel *** — Instalacje i urządzenia techniczne

 • Część ogóln­o­dostęp­na ( Hall recep­cyjny + Sale gas­tro­nom­iczne +  sale wielo­funkcyjne ) win­na być wyposażona w wenty­lację mechan­iczną z usuwaniem zapachów z całego budynku. Wymóg wenty­lacji mechan­icznej może nie być spełniony dla budynków sprzed 1995 roku zgod­nie z eksper­tyzą rzeczoznawcy.
 • Część poby­towa, czyli Jed­nos­t­ki mieszkalne j.m. należy wyposażyć w wenty­lację graw­ita­cyjną lub mechan­iczną. Wymóg nie doty­czy hoteli sprzed 1995 roku.
 • Węzły higien­iczno san­i­tarne w.h.s. wyposażone w wenty­lację mechan­iczną wyciągową.
 • Obiekt winien być wyposażony w : 
  • Ogrze­wanie w całym obiek­cie lub w częś­ci nieklimatyzowanej.
  • Insta­lac­je san­i­tarne : zim­na i ciepła woda całą dobę.
  • Pomieszczenia speł­ni­a­jące wymo­gi akusty­czne zgod­nie z Pol­ską Nor­mą.
  • Oświ­etle­nie w zależnoś­ci od pomieszczeń.
  • Recepc­ja posi­a­da tele­fon i faks dla goś­ci recepcji.
  • W poko­jach dostęp do insta­lacji radiowo telewiz­yjnej dla pro­gramów lokalnych i satelitarnych.
  • Poko­je zaopa­tr­zone w inter­net w poko­jach lub odręb­nych stanowiskach.
  • Budyn­ki powyżej 3 kondy­gnacji dźwi­gi osobowe wyłącznie dla gości.
  • Dwudzielne zasi­lanie elek­tryczne lub awaryjny agre­gat prą­dotwór­czy, dla obiek­tów powyżej 300 j.m.

Hotel *** — Funkcja, program i użytkowość obiektu

 • Hal Recep­cyjny wielo­funkcyjny do 50 j.m. min 20 m², dla każdych 10j.m. 3 m².
  Powierzch­nia Hal­lu Recep­cyjnego dla 100j.m. 35 m².
 • Zespół higien­iczno-san­i­tarny przy częś­ci ogóln­o­dostęp­nej. Należy przy­go­tować WC odd­zielne dla kobi­et i mężczyzn ( pisuar w WC męskim ), z wyposażeniem : 
  • umy­wal­ka z blatem lub półką oraz lus­tro nad każdą umy­walką z bocznym lub górnym oświetleniem;
  • dozown­ik do płyn­nego mydła, pojem­nik na papi­er i odpady, suszar­ka do rąk lub ręczni­ki jed­no­ra­zowego użytku, wiesza­ki ścienne;

Hotel *** — Część mieszkalna ( pokoje, jednostki mieszkalne)

Powierzch­nie poko­ju nie obe­j­mu­ją wyo­dręb­nionych whs (węzłów higien­iczno san­i­tarnych), przed­poko­jów, anek­sów barowych , log­gi itp.

 • Poko­je 1‑osobowe min. 10,0 m² dla obiek­tów sprzed 1995 roku dopuszczalne +/- 10% rekom­pen­sowane w innych pomieszczeniach.
 • Poko­je 2 osobowe min. 14,0 m² dla obiek­tów sprzed 1995 roku dopuszczalne +/- 10% rekom­pen­sowane w innych pomieszczeniach.
 • Poko­je 3 osobowe min. 16,0 m² dla obiek­tów sprzed 1995 roku dopuszczalne +/- 10% rekom­pen­sowane w innych pomieszczeniach.
 • J.M. Jed­nos­t­ki Mieszkalne należy wyposażyć w : 
  • Zestawy meblowe jednolite :
   • łózko jed­noosobowe o wym. min. 90x200cm
   • łózko dwu­osobowe o wym. min. 140x200cm
   • noc­ny sto­lik przy każdym miejs­cu spania
   • szaf­ka lub zabu­dowana wnę­ka garder­o­by min. 3 wiesza­ki na osobę, wieszak ści­en­ny na wierzch­nią odzież
   • biurko lub stół, krzesło lub inny mebel do siedzenia 1 miejsce na osobę, ale nie mniej niż 2 na pokój, sto­lik okolicznoś­ciowy, lus­tro, wieszak ścienny
   • fotel wypoczynkowy min. 2 lub kana­pa, bagażnik
  • Oświ­etle­nie
   • lamp­ka noc­na przy każdym miejs­cu do spania, lam­pa oświ­et­la­ją­ca miejsce pra­cy biurko oraz oświ­etle­nie ogólne
  • Wyposaże­nie uzupełniające
   • tele­fon, telewiz­or, radiood­biornik lub możli­wość odbioru pro­gra­mu radiowego,
   • dywan lub wykładz­i­na dywanowa, co najm­niej dywanik przy łóżku
   • firany, żaluz­je lub żaluz­je oki­enne zaciem­ni­a­jące ( mogą być dwu-funkcyjne ), ele­men­ty dekoracyjne
   • mate­ri­ały infor­ma­cyjne dot. hotelu i bez­pieczeńst­wa goś­ci oraz hotelowe mate­ri­ały piśmiennicze
   • szk­lan­ki, zestaw do czyszczenia odzieży, obuwia oraz igiel­nik, tor­ba na bieliznę goś­cia zle­coną do pra­nia, kosz na śmieci niepal­ny w poko­jach bez węzła higien­iczno-san­i­tarnego w.h.s.
   • popiel­nicz­ka w poko­jach dla palących
 • Urządzenia higien­iczno san­i­tarne ogólne w częś­ci poby­towej 100%.
  Urządzenia i wyposaże­nie węzłów higien­iczno — san­i­tarnych dla wszys­t­kich 100%  jed­nos­tek mieszkalnych
  • Wyposaże­nie podstawowe 
   • wan­na z bater­ią i natryskiem lub kabi­na natryskowa
   • umy­wal­ka z blatem lub półką z bocznym lub górnym oświetleniem
   • WC
  • Wyposaże­nie uzupełniające 
   • osłona wan­ny lub natrysku, dywanik przy wan­nie / kabinie
   • mydel­nicz­ka, papier­ni­ca, haczy­ki, wiesza­ki na ręczni­ki, uch­wyty przy wan­nie i natrysku
   • lus­tro z górnym lub bocznym oświetleniem
   • uni­w­er­salne gni­azd­ko elek­tryczne z osłoną,
   • pojem­nik na śmieci niepal­ny lub trudnopal­ny, tor­ba higien­icz­na, szk­lan­ka lub kubeczek jednorazowy
   • mydełko toale­towe lub dozown­ik mydła, ręcznik, ręcznik kąpielowy

Hotel *** — Usługi podstawowe, uzupełniające i inne

 • Gorące Napo­je — sprzedaż całą dobę, dopuszczalne automaty i sprzedaż w recepcji.
 • Budze­nie
 • Posił­ki w jed­nos­tkach mieszkalnych j.m. “room ser­vice” min­i­mum 12 godzin
 • Usłu­ga bagażowa
 • Prze­chowanie bagażu, wartoś­ciowych rzeczy i pieniędzy całą dobę, nieza­leżnie od zaję­cia pokoju.
 • Kar­ty płat­nicze zapewnione korzystanie.
 • Sprzedaż — kos­me­ty­ki, środ­ki higieny osobistej.
 • Pier­wsza pomoc lekars­ka — aptecz­ka, przeszkolony per­son­el i przy­wołanie pomo­cy lekarskiej.
 • Usłu­gi gas­tro­nom­icznepodawanie śni­adań, aper­i­tif-bar lub bar kawowy i restau­rac­ja ( jeżeli w odległoś­ci do 200m zna­j­du­je się restau­rac­ja, moż­na zrezyg­nować z restau­racji w hotelu )
 • Sprzęt rekrea­cyjny w miejs­cowoś­ci­ach wypoczynkowo-rekarea­cyjnych i niezurbanizowanych.
 • Zespół odnowy bio­log­icznej ( basen kąpielowy, sauna, siłow­n­ia, solar­i­um, masaże i inne usłu­gi ) w miejs­cowoś­ci­ach wypoczynkowych w miejs­cowoś­ci­ach wypoczynkowych.
 • Sala klubowa z telewiz­orem, jeżeli brak sali wielofunkcyjnej.
 • Pranie, pra­sowanie i czyszcze­nie bielizny i odzieży gości.
 • Zmi­ana poś­cieli i ręczników co trzy dni lub na życze­nie gości.
 • Ubiór per­son­elu winien być jed­no­li­ty, dla wszys­t­kich służb hotelowych.

Potrzeby osób niepełnosprawnych — minimalne wymagania załącznik

 • W obiek­tach powyżej 50 j.m. co najm­niej 1 j.m. powin­na być dos­tosowana do osób niepełnosprawnych, zgod­nie z wymoga­mi dla pomieszczeń niepełnosprawnych
 • Ogóln­o­dostęp­ne wyposaże­nie hotelu ( komu­nikac­ja wewnętrz­na, przy­cis­ki ) win­ny być na wysokoś­ci 90–110cm
 • Ogóln­o­dostęp­ny tele­fon dostęp­ny dla osób niepełnosprawnych na wysokoś­ci 90–110cm
 • Recepc­ja dos­tosowana do osób niepełnosprawnych o wysokoś­ci nie wyższej niż 90cm z pod­jaz­dem pod ladę min.67cm lub należy wydzielić stanowisko obsłu­gi osób porusza­ją­cych się na wózkach.
 • Sale gas­tro­nom­iczne i sale wielo­funkcyjne wyposażyć w miejsce dla osób na wózkach
 • Windę wyposażyć w przy­cis­ki z czytel­nym opisem dla osób niewidzą­cych oraz w syg­nal­iza­cję dźwiękową.
 • J.M. dla osób niepełnosprawnych wyposażyć w poręcze i uch­wyty ułatwia­jące korzys­tanie z urządzeń higien­iczno-san­i­tarnych. J.M. dla osób niepełnosprawnych ume­blować płytą stołu, biur­ka i umy­wal­ki pod­jaz­dem pod nią min 67cm

J.M. — jed­nos­t­ka mieszkalna

Share This