Hotel dwugwiazdkowy — Klasyfikacja Hoteli

Hotel ** — Zewnętrzne zagospodarowanie terenu

 • Hall recep­cyjny winien być dostęp­ny bezpośred­nio z zewnątrz i chro­niony przed nad­miernym napły­wem zewnętrznego powietrza.
 • Otocze­nie obiek­tu win­no być utward­zone z zie­lenią ozdob­ną, oświ­etle­niem i odd­zielona część gospo­dar­cza od częś­ci gości.
 • Ilość pokoi to min. 10 jed­nos­tek mieszkalnych j.m.

Hotel ** — Instalacje w obiekcie

 • Hall recep­cyjny, sale gas­tro­nom­iczne i sale wielo­funkcyjne win­ny być wyposażone w wenty­lację graw­ita­cyjną. Dopuszcza się inne spełnie­nie wymogu dla obiek­tów ist­nieją­cych sprzed 1995 roku.
 • Jed­nos­t­ki mieszkalne j.m. należy wyposażyć w wenty­lację graw­ita­cyjną lub mechan­iczną. Dopuszcza się inne spełnie­nie wymogu dla obiek­tów ist­nieją­cych sprzed 1995 roku.
 • Węzły higien­iczno san­i­tarne w.h.s. wyposażone w wenty­lację mechan­iczną wycią­gową. Dopuszcza się wenty­lację graw­ita­cyjną dla obiek­tów sprzed 1995 roku, ale mające ciepłą wodę, z oknem lub przy kabi­nach min. 6,5 m³.
 • Obiekt winien speł­ni­ać wymogi 
  • Ogrze­wanie w całym obiek­cie lub w częś­ci nieklimatyzowanej
  • Insta­lac­je san­i­tarne : zim­na i ciepła woda
  • Pomieszczenia speł­ni­a­ją wymo­gi akusty­czne.
  • Oświ­etle­nie w zależnoś­ci od pomieszczeń
  • Recepc­ja posi­a­da tele­fon i faks dla goś­ci recepcji.
  • Poko­je zaopa­tr­zone w inter­net w poko­jach lub odręb­nych stanowiskach.
  • Budyn­ki powyżej 4 kondy­gnacji dźwi­gi osobowe.

Hotel 2 gwiazdkowy **  ( dwugwiazdkowy hotel )

Hotel dwug­wiazd­kowy stanow­ić wyo­dręb­niony budynek lub odręb­ną część budynku z infrastrukturą.

Hotel ** — Funkcja, program i użyteczność obiektu hotelarskiego

 • Hal Recep­cyjny wielo­funkcyjny do 50 j.m. min 20 m², dla każdych 10j.m. 2 m².
  Powierzch­nia Hal­lu Recep­cyjnego dla 100j.m. 30 m².
 • Zespół higien­iczno-san­i­tarny przy częś­ci ogóln­o­dostęp­nej. Wyposaże­nie :
  • Pisuar w WC męskim.
  • Umy­wal­ka z blatem lub półką oraz lus­tro nad każdą umy­walką z bocznym lub górnym oświetleniem
  • Dozown­ik do płyn­nego mydła, pojem­nik na papi­er i odpady, suszar­ka do rąk lub ręczni­ki jed­no­ra­zowego użytku, wiesza­ki ścienne

Hotel ** — Część mieszkalna ( pokoje, jednostki mieszkalne)

 • Poko­je 1‑osobowe min. 9,0 m² dla obiek­tów sprzed 1995 roku dopuszczalne +/- 10% rekom­pen­sowane w innych pomieszczeniach.
 • Poko­je 2 osobowe min. 12,0 m² dla obiek­tów sprzed 1995 roku dopuszczalne +/- 10% rekom­pen­sowane w innych pomieszczeniach.
 • Poko­je 3 osobowe min. 15,0 m² dla obiek­tów sprzed 1995 roku dopuszczalne +/- 10% rekom­pen­sowane w innych pomieszczeniach.
 • Poko­je 4 osobowe min. 18,0 m² dla obiek­tów sprzed 1995 roku dopuszczalne +/- 10% rekom­pen­sowane w innych pomieszczeniach.
 • Poko­je więk­sze niż 4 osobowe min. 18,0 m² + 4,5 m²/osobę   dla obiek­tów sprzed 1995 roku dopuszczalne +/- 10% rekom­pen­sowane w innych pomieszczeniach.
 • Jed­nos­t­ki Mieszkalne j.m.
  • Wyposaże­nie w meble i ele­men­ty uzupełniające 
   • łózko jed­noosobowe o wym. min. 90x200cm
   • łózko dwu­osobowe o wym. min. 140x200cm
   • noc­ny sto­lik przy każdym miejs­cu spania
   • wnę­ka garder­o­biana min. 3 wiesza­ki na osobę,
   • biurko lub stół, krzesło lub inny mebel do siedzenia 1 miejsce na osobę, ale nie mniej niż 2 na pokój, sto­lik okolicznoś­ciowy, lustro
   • fotel wypoczynkowy min. 2 lub kana­pa, bagażnik, wieszak ści­en­ny na wierzch­nią odzież
  • Oświ­etle­nie
   • lamp­ka noc­na przy każdym miejs­cu do spania, lam­pa oświ­et­la­ją­ca miejsce pra­cy biurko oraz oświ­etle­nie ogólne
  • Wyposaże­nie uzupełniające
   • radiood­biornik lub możli­wość odbioru pro­gra­mu radiowego,
   • co najm­niej dywanik przy łóżku
   • firany, żaluz­je lub żaluz­je oki­enne zaciem­ni­a­jące, ele­men­ty dekoracyjne
   • mate­ri­ały infor­ma­cyjne dot. hotelu i bez­pieczeńst­wa goś­ci oraz hotelowe mate­ri­ały piśmiennicze
   • szk­lan­ki, obuwia oraz igiel­nik, kosz na śmieci niepal­ny w poko­jach bez węzła higien­iczno-san­i­tarnego w.h.s.
   • popiel­nicz­ka w poko­jach dla palących
 • Urządzenia higien­iczno san­i­tarne ogólne w częś­ci poby­towej 50%.
  Urządzenia i wyposaże­nie węzłów higien­iczno — san­i­tarnych przy jed­nos­tkach mieszkalnych
  • Wyposaże­nie podstawowe 
   • wan­na z bater­ią i natryskiem lub kabi­na natryskowa
   • umy­wal­ka z blatem lub półką z bocznym lub górnym oświetleniem
   • WC
  • Wyposaże­nie uzupełniające 
   • osłona wan­ny lub natrysku,
   • mydel­nicz­ka, papier­ni­ca, haczy­ki, wiesza­ki na ręczni­ki, uch­wyty przy wan­nie i natrysku
   • lus­tro z górnym lub bocznym oświetleniem
   • uni­w­er­salne gni­azd­ko elek­tryczne z osłoną, suszar­ka do włosów
   • waga osobowa
   • pojem­nik na śmieci niepal­ny lub trudnopal­ny, tor­ba higieniczna
   • mydełko toale­towe lub dozown­ik mydła, szk­lan­ka lub kubeczek jed­no­ra­zowy, ręcznik,
  • Urządzenia higien­iczno san­i­tarne ogólne w częś­ci pobytowej 
   • licz­ba miejsc nocle­gowych w poko­jach bez w.h.s. na jed­no urządzenia 
    • umy­wal­ka z blatem lub półką 5 m.n.
    • wan­na z bater­ią i prysznicem lub kabi­na pryszni­cowa 10 m.n.
    • WC z umy­walka­mi ( min. jeden osob­ny dla kobi­et i jed­nej oso­by dla mężczyzn )
   • wyposaże­nie dodatkowe 
    •  lustro
    •  dozown­ik do płyn­nego mydła
    • suszar­ka do rąk lub ręczni­ki jed­no­ra­zowego użytku
    • pojem­nik trud­no pal­ny na papi­er i odpady
    • wiesza­ki ścienne

Hotel ** — Usługi podstawowe, uzupełniające i inne

 • Gorące Napo­je — sprzedaż całą dobę, dopuszczalne automaty i sprzedaż w recepcji.
 • Budze­nie
 • Posił­ki w jed­nos­tkach mieszkalnych j.m. “room ser­vice” min­i­mum 12 godzin
 • Prze­chowanie bagażu, wartoś­ciowych rzeczy i pieniędzy całą dobę, nieza­leżnie od zaję­cia pokoju.
 • Pier­wsza pomoc lekars­ka — aptecz­ka, przeszkolony per­son­el i przy­wołanie pomo­cy lekarskiej.
 • Usłu­gi gas­tro­nom­icznepodawanie śni­adań, aper­i­tif-bar lub bar kawowy
 • Sprzęt rekrea­cyjny w miejs­cowoś­ci­ach wypoczynkowo-rekrea­cyjnych i niezurbanizowanych.
 • Możli­wość oglą­da­nia telewiz­ji w miejs­cu ogólnodostępnym.
 • Zmi­ana poś­cieli i ręczników co trzy dni lub na życze­nie gości.

J.M. — jed­nos­t­ka mieszkalna

Potrzeby osób niepełnosprawnych — minimalne wymagania załącznik

 • W obiek­tach powyżej 50 j.m. co najm­niej 1 j.m. powin­na być dos­tosowana do osób niepełnosprawnych, zgod­nie z wymoga­mi dla pomieszczeń niepełnosprawnych
 • Ogóln­o­dostęp­ne wyposaże­nie hotelu ( komu­nikac­ja wewnętrz­na, przy­cis­ki ) win­ny być na wysokoś­ci 90–110cm
 • Ogóln­o­dostęp­ny tele­fon dostęp­ny dla osób niepełnosprawnych na wysokoś­ci 90–110cm
 • Recepc­ja dos­tosowana do osób niepełnosprawnych o wysokoś­ci nie wyższej niż 90cm z pod­jaz­dem pod ladę min.67cm lub należy wydzielić stanowisko obsłu­gi osób porusza­ją­cych się na wózkach.
 • Sale gas­tro­nom­iczne i sale wielo­funkcyjne wyposażyć w miejsce dla osób na wózkach
 • Windę wyposażyć w przy­cis­ki z czytel­nym opisem dla osób niewidzą­cych oraz w syg­nal­iza­cję dźwiękową.
 • J.M. dla osób niepełnosprawnych wyposażyć w poręcze i uch­wyty ułatwia­jące korzys­tanie z urządzeń higien­iczno-san­i­tarnych. J.M. dla osób niepełnosprawnych ume­blować płytą stołu, biur­ka i umy­wal­ki pod­jaz­dem pod nią min 67cm
Share This