Dlaczego Powierzchnia Użytkowa w projekcie, różni się od powierzchni użytkowej wybudowanego budynku ?
Dlaczego z wymiarów rysunkowych nie można wyliczyć powierzchni użytkowej pomieszczeń ?

szczegóły normy iso 9836:1997 dla architekta

Roz­bieżnoś­ci między wskaźnika­mi “powierzch­ni użytkowych” pro­jek­tu, a wybu­dowanym budynkiem pole­ga głównie na różni­cy czyn­noś­ci “pro­jek­towa­nia, rozu­mi­anego jako planowanie”, a “wybu­dowanym budynkiem jako stanem ist­nieją­cym”. Takie rozróżnie­nie określone jest w Praw­ie Budowlanym i w normie PN-ISO-9836:1997, kon­sek­wencją jest wyo­dręb­nie­nie funkcji Pro­jek­tan­ta Pro­jek­tu i Kierown­i­ka Budowy Budynku.

W treści Normy iso 9836 znajduje się odpowiedź na pytanie o różnice między Projektem a Istniejącym Budynkiem :

  • patrz “Wprowadze­nie” — Wskaźni­ki powierzch­niowe i kubatur­owe doty­czą obiek­tów istniejących.
  • patrz “Wprowadze­nie” — Wskaźni­ki powierzch­niowe i kubatur­owe są przy­bliżone w fazie projektu.
  • punkt “1. Przed­miot normy”  “Wskaźni­ki powierzch­niowe i kubatur­owe … Mogą być one wyko­rzysty­wane jako wielkoś­ci pomoc­nicze w pra­cach projektowych”.

W normie powierzch­nia użytkowa to “część powierzch­ni kondy­gnacji net­to”, a nie jak powszech­nie się uważa że to powierzch­nia w świ­etle ścian.
Powierzch­nia kondy­gnacji net­to na etapie pro­jek­tu to powierzch­nia wynikowa, która zależ­na jest od takich czyn­ników jak :

Obliczeniowa wartość wskaźnika powierzchni w Projekcie zależeć będzie od takich elementów jak :

  • jakość wyko­na­nia robót budowlanych,
  • koń­cowa tech­nolo­gia i jej wykonanie,
  • odchył­ki poziome i pio­nowe dla całego budynku i poszczegól­nych pomieszczeń,
  • wykończenia wnętrz jak np okładziny ści­enne, zabu­dowy, wnę­ki, pod­cią­gi, prze­jś­cia, drzwi, nisze itp.

Wskaźni­ki powierzch­niowe w pro­jek­cie podawane są z uwzględ­nie­niem tol­er­ancji potrzeb­nej do budowy kon­strukcji oraz tol­er­ancji okładzin koń­cowych, ale uwzględ­ni­a­ją także możli­wość zmi­any tech­nolo­gi oraz tol­er­ancję przestrzen­ną światła pomieszczeń wynika­ją­cych z roz­porządzenia o wyma­gani­ach doty­czą­cych budynków.

Powyższe także doty­czy także wskaźników odzwier­cied­la­ją­cych zuży­cie mate­ri­ałów, które umożli­wia­ją zwięk­szanie lub zmniejszanie ilość mate­ri­ałów potrzeb­nych mate­ri­ałów budowlanych dla pro­jek­towanych konstrukcji.

Rea­sumu­jąc, wskaźni­ki powierzch­niowe i ich wielkość przyj­mu­je architekt-pro­jek­tant na pod­staw­ie włas­nego doświad­czenia i wiedzy od pro­jek­tan­tów Branżowych z uwzględ­nie­niem Inwest­o­ra jako koń­cowego budown­iczego i użytkown­i­ka budynku.

Share This