Modelu budynku na warstwach w Blenderze — Layers

Modelu budynku na warstwach w Blenderze — Layers

W Blenderze masz do dys­pozy­cji 20 warstw. Mała ilość 20 warstw przy mod­e­lowa­niu budynku wymusza od początku dobrą orga­ni­za­cję pra­cy w mod­elu budynku. Dlat­ego nie czekaj i ustal swo­je przez­nacze­nie warstw.

Moje rozdzie­le­nie budynku na warst­wach wyglą­da następująco :

Kamery, Światła, Lampy, Emitery — wszystko co stanowi o module “Comositing”

Layer 1–5 Warstwy Górna Lewa

1. Cam­era — kamery

2. Lamp Sun, Hemi — główne oświetlenie

3. Lamp Point, Spot, Area

4. Object Emiter — obiek­ty, które posi­ada­ją właś­ci­woś­ci lamp

5. Lamp — warst­wa rez­er­wowa na lampy

 Wyposażenie wnętrz, środek budynku , szczegóły, różne obiekty o dużej ilości vertexów

Layer 6–10 Warstwy Górna Prawa

6

7

8

9

10

 

Budynek jego szkielet, ściany i konstrukcja

Layer 12–15 Warstwy Dolna Lewa

11. Kon­strukc­ja, główne ele­men­ty szkieletu

12. Elewac­ja zewnętrz­na, “deko­rac­ja szkiele­tu konstrukcji”

13. Ściany środ­kowe, płaszczyzny wewnętrzne w budynku

14. Sto­lar­ka, ele­men­ty wykończa­jące zewnętrzne

15. kon­strukc­ja dachu, stropu

 

Cd Budynku i Zagospodarowanie Terenu

Layer 16–20 Warstwy Dolna Prawa

16. Dach i połać dachowa zewnętrzna

17.

18.

19. Teren przy budynkuaaa

20. Teren zewnętrzny nie związany z budynkiem

 

 

Share This