Modelowanie Budynku z czego składa się budynek

 

[ db_comments_form]

 

Koncepcja Architektoniczna i Modelowanie Budynku

Najwięk­szy prob­lem mod­e­lowa­nia budynku to szy­bkie przyję­cie odpowied­nich wielkoś­ci, aby budynek przy­pom­i­nał real­ną kon­strukcję budynku.
Właś­ci­wy dobór ele­men­tów odby­wa się po szczegółowych obliczeni­ach Pro­jek­tan­ta o spec­jal­noś­ci Konstrukcyjnej.
Dlat­ego architekt, rysown­ik, wiz­ual­iza­tor musi być zaopa­tr­zony w pod­sta­wową wiedzę doty­czącą budynku, szczegól­nie żelbetowo-murowego.
Obec­nie najbardziej na tej sze­rokoś­ci geograficznej rozpowszech­niona jest tech­nolo­gia żelbetowo-murowa.

Osie konstrukcyjne

Osie to ele­men­ty graficzne oznacza­jące umowny prze­bieg ścian i słupów głównej kon­strukcji. Najczęś­ciej osie prze­b­ie­ga­ją w środ­ku ele­men­tów głównej kon­strukcji, ale w wypad­ku uskoku ścian albo z innych powodów lin­ie osi mogą prze­b­ie­gać w innym miejs­cu. W rzeczy­wis­toś­ci najczęś­ciej pomoc­ne są przy wyty­cza­niu budynku i pomoc­ne są dla architek­ta i kon­struk­to­ra przy określa­niu prze­biegu ele­men­tów budynku.

Fundamenty

Fun­da­men­ty to ele­ment który jest jed­nocześnie ele­mentem budynku jaki ele­mentem grun­tu. Fun­da­men­ty to ele­ment nośny, który łączy podłożę z budynkiem. Ksz­tałt fun­da­men­tu zależy od budynku i od grun­tu. Fun­da­men­ty trady­cyjne typowe to ławy fun­da­men­towe, prze­ciętne wymi­ary ławy fun­da­men­towej to sze­rokość 60–120cm gruboś­ci 40–60cm. Pod słu­pa­mi sto­su­je się kwadra­towe lub pros­tokątne stopy fundamentowe.
Przy grun­tach skom­p­likowanych sto­su­je się pły­ty, oczepy lub pale fundamentowe.
Wielkoś­ci przyj­mowane do pro­jek­tów koncepcyjnych
Ksz­tałt fun­da­men­tu to wielkoś­ci 60cmx40cm.
Płytę fun­da­men­tową przyj­mu­ję gruboś­ci 35cm.
Pale żel­be­towe śred­ni­cy 30–60cm oraz oczep wielkoś­ci 50cmx100cm.

Ściany fundamentowe

Ściany fun­da­men­towe to ściany, które sto­ją bezpośred­nio na fun­da­men­tach. Ściany fun­da­men­ty mają szczegól­ną rolę w częś­ci podziem­nej tam gdzie ściany fun­da­men­towe osła­ni­a­ją kondy­gnację piwniczną. Ściany w częś­ci podziem­nej muszą przenosić obciąże­nia nie tylko z górnych kondy­gnacji, ale również muszą być odporne na obciąże­nia boczne obsy­pa­nia ziemią.
Ścianę fun­da­men­tową przyj­mu­ję gruboś­ci 25cm — 30cm.
Trzpi­e­nie w ścianach fun­da­men­towych sto­su­ję co ok. 3–5metrów.

Ściany i Słupy Konstrukcyjne

Ściany kon­struk­cyjne stosowane w budown­ictwie zaczy­na­ją się od gruboś­ci 15cm do 50cm. Naj­cieńsze będą żel­be­towe, naj­grub­sze gazo­betonowe jednowarstwowe.
Słupy sto­su­je się w w prostych ścianach co ok.4–5 metrów, jeżeli nie ma narożni­ka ściany lub łączeń ścian.
Ściany kon­struk­cyjne gruboś­ci 25cm. Słupy wol­nos­to­jące to trud­niejsze zagad­nie­nie dlat­ego w budynkach nis­kich przyj­mu­ję słupy 25x25cm a w więk­szych 30x30 lub nawet 35x35cm — dużo zależy od wyma­gań ochrony pożarowej.
Słupy w ścian­ie sto­su­ję co 4–5 metrów.
Słupy wol­nos­to­jące sto­su­ję min. 25x25cm.

Posadzka na gruncie

Posadz­ka na grun­cie to najczęś­ciej grubość pod­bu­dowy 15cm, sty­ropi­anu 10cm i wykończe­nie 5cm.
Posadz­ka na grun­cie to 30cm wszys­tkie warstwy.
Posadz­ka na pły­cie fun­da­men­towej to 15cm.

Stropy Kondygnacji

Stropy między kondy­gna­cyjne sto­su­je się od gruboś­ci 15cm do 35cm, ale dla typowego stropu żel­be­towego o prze­cięt­nych rozpię­toś­ci­ach 6,0 x 6,0 m grubość kon­struk­cyjne będzie na poziomie 20cm . Wykończe­nie posadzką ( wygłusze­nie 5cm + wylewka 5cm ).
Strop kondy­gna­cyjny przyj­mu­ję łącznie 30cm.

Wieńce Ścian Konstrukcyjnych

 

 

 

 

Share This