Hotel dwugwiazdkowy — Klasyfikacja Hoteli

Hotel ** — Zewnętrzne zagospo­darowanie terenu Hall recep­cyjny winien być dostęp­ny bezpośred­nio z zewnątrz i chro­niony przed nad­miernym napły­wem zewnętrznego powi­etrza. Otocze­nie obiek­tu win­no być utward­zone z zie­lenią ozdob­ną, oświ­etle­niem i...

Gwiazdki w hotelach Projekt hotelu

Jeżeli przy­go­towu­jesz Pro­jekt lub Biznes Plan Hotelu to potrze­bu­jesz infor­ma­cji o wymo­gach jakie są staw­iane hotelom w zależnoś­ci od gwiazdek. Poniżej zebrałem skró­cony infor­ma­c­je doty­czące tych wyma­gań. Jeżeli potrze­bu­jesz infor­ma­cji...