Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi

Zbiorowe Zarządzanie w przepisach prawa Czy szukasz najważniejszych przepisów prawa doty­czą­cych Zbiorowego Zarządza­nia ? Poniżej zna­jdziesz “wyłuskane” najważniejsze akapi­ty Ustawy o praw­ie autorskim oraz z Dyrek­ty­wy Europe­jskiej 2014/26/UE. Ustawa o praw­ie...

blender — spis stron

Spis Stron doty­czą­cych Blender‑a Tu zna­jdziesz spis z linka­mi do domen z Blender-rem. Strony http://www.blender.org/ http://polskikursblendera.pl/ www.blender.pl/ http://wiki.blender.org/ http://www.blendernation.com/ http://www.blendswap.com/...

Polski Projektant — samochody Forda

Pol­s­ki Pro­jek­tant — samo­chody For­da GT Czy intere­su­ję Ciebie, Kogo z pro­jek­tan­tów docenił kon­cern Forda ? Trzy­mam kciu­ki za prace Adama Bazy­dło , więcej szczegółów dowiesz się z prasówki Pol­s­ki pro­jek­tant wnętrz samo­chodów...

Gwiazdki w hotelach Projekt hotelu

Jeżeli przy­go­towu­jesz Pro­jekt lub Biznes Plan Hotelu to potrze­bu­jesz infor­ma­cji o wymo­gach jakie są staw­iane hotelom w zależnoś­ci od gwiazdek. Poniżej zebrałem skró­cony infor­ma­c­je doty­czące tych wyma­gań. Jeżeli potrze­bu­jesz infor­ma­cji...