Budynki szeregowe i model w Blenderze

Zaawansowana technika budowy modeli budynków w Blenderze

Mod­e­lowanie budynków to wyłącznie baza infor­ma­cji dla zaawan­sowanych użytkown­ików Blendera.

Nic nie stoi na przeszkodzie “wziąć” mod­el i pode­jrzeć “inny” sposób mod­e­lowa­nia budynków.

Etap 1 — Modelowanie Terenu w Blenderze

Mod­e­lowanie terenu to najprost­sza czyn­ność w wyko­na­nia w Blenderze.
Jeżeli nie potrafisz prze­nieść dxf, lub skalować mapy *.jpg w Blenderze … to znaczy, że wszys­tkie infor­ma­c­je na tej stron­ie nie są dla Ciebie.

Teren mod­elu­ję na 2 sposoby :
— import *.dxf i wyciągam poziomice,
— import mapy w for­ma­cie ras­tra i rysu­ję poziomice,

Etap 2 — Elementy Budynku — Technologia i Funkcja

Drugim krok­iem mod­e­lowa­nia budynku jest określe­nie odpowied­nich wymi­arów dla poszczegól­nych ele­men­tów i przestrzeni w budynku.

Tech­nolo­gia — gruboś­ci ścian, wysokość stropów, wielkość fun­da­men­tów, grubość dachu itd itd

Funkc­ja — określi wysokość pomieszczeń, sze­rokość dróg ewakua­cyjnych, wielkość klat­ki schodowej itd itd

Etap 3 — Praca Właściwa

Mod­e­lowanie właś­ci­we to korzys­tanie z wcześniej przy­go­towanych “schematów węzłów” do budowy budynków.
Ale schemat węzłów ma służyć wyłącznie jako punk­ty odniesie­nie, nie zaś jako ślepe trzy­manie się modelu.
Mając kil­ka ważnych punków kon­strukcji, bez prob­le­mu wró­cisz do mod­elu i popraw­isz go.
Nie mając punk­tów odniesienia szy­bko zagu­bisz się w przestrzeni, a Two­ja pra­ca będzie trwała niepotrzeb­nie długo.
Pamię­taj, nie trzy­maj się szty­wno “węzłów” kon­strukcji, to tylko punk­ty odniesienie.

Finał — Cały model budynku

W Blenderze masz do dys­pozy­cji zaled­wie 20 warstw, ale nie jest to przeszkodą aby robić skom­p­likowane mod­ele przestrzenne.

Tobie pro­ponu­ję dzielić mod­el na :

- kon­strukc­ja — osie, punk­ty kon­struk­cyjne, lin­ie kon­cep­cyjne etc

- struk­tu­ra zewnętrz­na — elewac­je, okna, szy­by etc

- struk­tu­ra wewnętrz­na — wszys­tko co jest wykończe­niem wnętrz i w środ­ku budynku

- teren — czyli to co przyległe do budynku.

Koń­cowa pracę dajesz innym do prze­niesienia w 2D 🙂  lub masz gotowy szkic i robisz export do *.obj lub *.dxf

Porównanie modelu Blendera i budynku w trakcie budowy

Share This