Zbiorowe Zarządzanie w przepisach prawa

Czy szukasz najważniejszych przepisów prawa doty­czą­cych Zbiorowego Zarządzania ?
Poniżej zna­jdziesz “wyłuskane” najważniejsze akapi­ty Ustawy o praw­ie autorskim oraz z Dyrek­ty­wy Europe­jskiej 2014/26/UE.

Ustawa o praw­ie autorskim ksz­tał­tu­je obec­ną rzeczy­wis­tość, a Dyrek­ty­wa Europe­js­ka to najbliższa przyszłość, do której może kiedyś się zbliżymy.
Zbiór tych przepisów pomógł mi w prze­jś­ciu wszys­t­kich instanc­je sądowe i dojść do Skar­gi Kon­sty­tucyjnej na Zbiorowe Zarządzanie w Ustaw­ie pra­wo autorskie.

Zbiorowe Zarządzanie w Ustawie o prawie autorskim

Zbiorowe Zarządzanie w Dyrektywach Unii Europejskiej

Dyrek­ty­wa 2014/26/UE Par­la­men­tu Europe­jskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w spraw­ie zbiorowego zarządza­nia prawa­mi autorski­mi i prawa­mi pokrewny­mi oraz udziela­nia licencji wielotery­to­ri­al­nych doty­czą­cych praw do utworów muzy­cznych do korzys­ta­nia online na rynku wewnętrznym strona eur-lex.europa.eu z dyrek­ty­wą 2014/26/UEDoku­ment Dyrek­ty­wy 2014/26/UE do ściąg­nię­cia w PDF

Zalece­nia Komisji (2005/737/WE) z dnia 18 maja 2005 r.  w spraw­ie trans­granicznego zbiorowego zarządza­nia prawa­mi autorski­mi i pokrewny­mi w odniesie­niu do legal­nych usług muzy­cznych online strona z dyrek­ty­wą 2005/737/WEdo pobra­nia dyrek­ty­wa 2005/737/WE w pdf

Share This