Wizualizacje architektoniczne

Wiz­ual­iza­c­je architek­ton­iczne to rysun­ki użytkowe, które mają za cel odzwier­cied­lać pro­jek­towane lub ist­niejące budynki.

 

Wizualizacje architektoniczne w programie Blender

Wiz­ual­iza­c­je architek­ton­iczne — pro­gram Blender to najszy­b­ciej rozwi­ja­jące się bezpłatne opro­gramowanie dla architek­tów, ani­ma­torów i grafików.

Od cza­su wstaw­ienia Cycles w Blendera, narzędzie Bel­ndera doskonale nada­je się do wiz­ual­iza­cji architek­ton­icznych. Jakość i dokład­ność odw­zorowa­nia jest wyśmieni­ta, co widać na pra­cach różnych grafików. Częs­to zna­jdziecie prace w rekla­mach dewelop­erów sprzeda­ją­cych osied­la mieszkaniowe.

Na moim blogu w 90% korzys­tałem właśnie z Blendera. Dlat­ego wszys­tkim przy­pom­i­nam o najnowszej wer­sji Blendera 2.71 oraz zbliża­jącej się wer­sji 2.72.
Ostanie nowoś­ci to obsłu­ga drukarek 3d w Blenderze, które w Polsce nie są jeszcze rozpowszechnione.

 

Warto obe­jrzeć nagrod­zoną pracę Mateusz Wiel­gus w kat­e­gorii zewnętrznej architektury :
http://www.blenderguru.com/articles/architecture-academy-competition-2014-results/#.VIgYozGG_4Y

Pol­skie tuto­ri­ale to Pol­s­ki Kurs Blendera http://polskikursblendera.pl/

Naj­ciekawszy tuto­r­i­al http://www.chocofur.com/

Strona macierzys­ta Blendera http://www.blender.org/ nowe wyda­nia zna­jdziecie w zakładce.

 

http://www.blender3darchitect.com/

 

 

Share This