Wezwanie do zapłaty za projekt

W każdej gałęzi gospo­dar­ki także w budown­ictwie, nie wywiązy­wanie się ze zobow­iązań z zapłaty jest codzi­en­noś­cią. Najczęś­ciej ta sytu­ac­ja spowodowana jest chę­cią odroczenia płat­noś­ci. Ale trze­ba uważać na niedużą grupę kon­tra­hen­tów, którzy z założe­nia są licz na bier­ność wierzy­ciela — dlat­ego nie wol­no zapom­nieć o Wezwa­niu do zapłaty.

Myślę, że każde­mu zdarza się co kil­ka lat wysyłać Wezwanie do zapłaty, dlat­ego warto korzys­tać z prostego wzorca.

link z kodek­sem cywilnym — http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093

miejs­cowość _________, data______

Wierzy­ciel — imię i nazwisko

adres do korespondencji

 

Dłużnik — nazwa/imię nazwisko

adres do korespondencji

 

Wezwanie do Zapłaty za Projekt

 

Na pod­staw­ie art. 455 Kodek­su cywilnego wzy­wam do zapłaty ___________zł.

Należność wyni­ka z następu­ją­cych dokumentów :

- umowa numer _________;

- rachunek __________;

- przelew dłużni­ka _________;

Do zapłaty pozostało : ______________ zł ( słown­ie  ________________ zł )

Wymienioną kwotę należy ure­g­u­lować w ter­minie 7 dni na kon­to bankowe :

nazwa banku i numer kon­ta _____________________________

W wypad­ku nieureg­u­lowa­nia należnej kwoty sprawa zostanie skierowana na drogę postępowa­nia sądowego bez powtórnej korespondencji.

 

z poważa­ni­aem

imię nazwisko Wierzyciela

 

Share This