Jak wygląda Umowa o dzieło na projekt architektoniczny

Jeżeli szukasz typowego wzoru umowy o dzieło na projekt, to możesz skorzystać z mojego wzorca. Obecnie przedstawiam go w stanie surowym bez komentarza, ale obiecuję że jak znajdę czas to dodam kilka ważnych informacji, które mają znaczenie dla umowy o dzieło na projekt, nie tylko architektoniczny.

 WZÓR – Umowa o dzieło na projekt architektoniczny

Umowa zawarta w Gdańsku w dniu _________ pomiędzy :

Inwestor : _______________________

Projektant : ______________________

§1. PRZEDMIOT UMOWY

1. 1. Przedmiot Umowy to projekt adaptacji ___________ do pozwolenia na budowę na działce _____ obr. ____ w ____. Projekt obejmować będzie : zagospodarowanie terenu oraz budynek dla warunków gruntowych prostych, WLZ elektryczne, przyłącze wody, szambo, wewnętrzną instalację gazu – pozostałe przyłącza przygotują gestorzy.

2. Zamawiający zapłacić za przedmiot umowy łącznie kwotę brutto ____ zł ( brutto __________________ złotych ). Zamawiający dostarczy niezbędne do projektu materiały : projekt gotowy, dane dotyczące nieruchomości, dane budynku i instalacji oraz opracowania dodatkowe jak badania gruntu, mapę do celów projektowych oraz warunki techniczne gestorów. Inwestorem projektu

3.Projektant przygotuje przedmiot umowy w terminach : – etap 1 – koncepcja zagospodarowania w terminie _____ tygodni – etap 2 – projekt budowlany w terminie ______ tygodnia po etapie 1

4. 4. Wynagrodzenie płatne etapami : – część 1 – projekt budowlany _________ zł – część 2 – pozwolenie na budowę 5% kwoty części 1 __________ zł

 

§2. ZATWIERDZENIE, PRACE DODATKOWE I KARY UMOWNE

1. Strony współdziałają w przygotowaniu przedmiotu umowy.

2. Zamawiający zapoznania się z częściami przedmiotu umowy i zgłasza ewentualne uwagi w terminie 7 dni od daty jego dostarczenia. Po upływie tego terminu w przypadku nie wniesienia uwag przez Zamawiającego projekt lub jego etap zostaną uznane za zatwierdzone. Jeżeli Zamawiający uzależni zatwierdzenie projektu od dokonania w nim zmian bądź uzupełnień, Projektant ustosunkuje się na do tych warunków w terminie 7 dni od zgłoszenia,po upływie tego terminu warunki Inwestora będą przyjęte bez zastrzeżeń.

3. Opracowania dodatkowe , opłaty urzędowe, gestorów pokrywa Inwestor np. badania geologiczne opłaty wydziału geodezji i projekty nie objęte w spisie robót etc. Za roboty dodatkowe uznaje się zmiany wprowadzane przez Inwestora w zatwierdzonych już etapach dokumentacji z wyłączeniem błędów projektowych z zastrzeżeniem, że zmiany istotne wymagają odrębnego aneksu.

4. Kary umowne są za odstąpienie od umowy w kwocie 15% części przedmiotu umowy oraz kara za zwłokę 0,1% części umowy. Kary dotyczyć będą obu stron. Przesunięcia terminów do 120 dni z powodów urzędowych i zgłaszania uwag następują automatycznie.

 

§3. SKUTKI WYKONANIA UMOWY oraz ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Rozwiązanie umowy spowoduje zastosowanie kar takich jak dla umowy za odstąpienie od umowy z uwzględnieniem zaawansowania prac.

2. Rozwiązanie nie zwalnia od dochodzenia kar umownych i innych szkód.

 

§4. USTALENIA DODATKOWE

1. Niniejszą Umowę sporządzono 2 egz. w jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla stron.

2. Zleceniobiorca nie wnosi o objęcie go ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym. / od strony formalnej umowy o dzieło nie podlegają ubezpieczeniu, ale nie wszyscy o tym wiedzą, dlatego ten zapis jest po to aby rozwiać wątpliwości/

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy prawa cywilnego i prawa budowlanego.

5. Ewentualne spory na tle wykonania niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd powszechny w ___________/ najczęściej miejsce podpisania umowy /.

6. Jako adresy do doręczeń i korespondencji strony ustalają adresy wskazane w umowie. Strony są zobowiązane pisemnie powiadomić o zmianie adresu. W wypadku braku powiadomienia pisma będą kierowane na adres w umowie.

 

PROJEKTANT
INWESTOR

 Jak rozwiązywać spór, jeżeli brakuje zapisów umownych ?

Tą część artykułu uzupełnię w najbliższym czasie.

 

 

Share This