Jak wygląda Umowa o dzieło na projekt architektoniczny

Jeżeli szukasz typowego wzoru umowy o dzieło na pro­jekt, to możesz sko­rzys­tać z mojego wzor­ca. Obec­nie przed­staw­iam go w stanie surowym bez komen­tarza, ale obiecu­ję że jak zna­jdę czas to dodam kil­ka ważnych infor­ma­cji, które mają znacze­nie dla umowy o dzieło na pro­jekt, nie tylko architektoniczny.

 WZÓR — Umowa o dzieło na projekt architektoniczny

Umowa zawarta w Gdańsku w dniu _________ pomiędzy :

Inwest­or : _______________________

Pro­jek­tant : ______________________

§1. PRZEDMIOT UMOWY

1. 1. Przed­miot Umowy to pro­jekt adap­tacji ___________ do poz­wole­nia na budowę na dzi­ałce _____ obr. ____ w ____. Pro­jekt obe­j­mować będzie : zagospo­darowanie terenu oraz budynek dla warunk­ów grun­towych prostych, WLZ elek­tryczne, przyłącze wody, szam­bo, wewnętrzną insta­lację gazu – pozostałe przyłącza przy­go­tu­ją gestorzy.

2. Zamaw­ia­ją­cy zapłacić za przed­miot umowy łącznie kwotę brut­to ____ zł ( brut­to __________________ zło­tych ). Zamaw­ia­ją­cy dostar­czy niezbędne do pro­jek­tu mate­ri­ały : pro­jekt gotowy, dane doty­czące nieru­chomoś­ci, dane budynku i insta­lacji oraz opra­cow­a­nia dodatkowe jak bada­nia grun­tu, mapę do celów pro­jek­towych oraz warun­ki tech­niczne gestorów. Inwe­st­orem projektu

3.Projektant przy­go­tu­je przed­miot umowy w ter­mi­nach : — etap 1 – kon­cepc­ja zagospo­darowa­nia w ter­minie _____ tygod­ni — etap 2 – pro­jekt budowlany w ter­minie ______ tygod­nia po etapie 1

4. 4. Wyna­grodze­nie płatne eta­pa­mi : — część 1 – pro­jekt budowlany _________ zł — część 2 – poz­wole­nie na budowę 5% kwoty częś­ci 1 __________ zł

 

§2. ZATWIERDZENIE, PRACE DODATKOWE I KARY UMOWNE

1. Strony współdzi­ała­ją w przy­go­towa­niu przed­mio­tu umowy.

2. Zamaw­ia­ją­cy zapoz­na­nia się z częś­ci­a­mi przed­mio­tu umowy i zgłasza ewen­tu­alne uwa­gi w ter­minie 7 dni od daty jego dostar­czenia. Po upły­wie tego ter­minu w przy­pad­ku nie wniesienia uwag przez Zamaw­ia­jącego pro­jekt lub jego etap zostaną uznane za zatwierd­zone. Jeżeli Zamaw­ia­ją­cy uza­leżni zatwierdze­nie pro­jek­tu od doko­na­nia w nim zmi­an bądź uzu­pełnień, Pro­jek­tant usto­sunku­je się na do tych warunk­ów w ter­minie 7 dni od zgłoszenia,po upły­wie tego ter­minu warun­ki Inwest­o­ra będą przyjęte bez zastrzeżeń.

3. Opra­cow­a­nia dodatkowe , opłaty urzę­dowe, gestorów pokry­wa Inwest­or np. bada­nia geo­log­iczne opłaty wydzi­ału geo­dezji i pro­jek­ty nie objęte w spisie robót etc. Za robo­ty dodatkowe uzna­je się zmi­any wprowadzane przez Inwest­o­ra w zatwierd­zonych już eta­pach doku­men­tacji z wyłącze­niem błędów pro­jek­towych z zas­trzeże­niem, że zmi­any istotne wyma­ga­ją odręb­ne­go aneksu.

4. Kary umowne są za odstąpi­e­nie od umowy w kwocie 15% częś­ci przed­mio­tu umowy oraz kara za zwłokę 0,1% częś­ci umowy. Kary doty­czyć będą obu stron. Prze­sunię­cia ter­minów do 120 dni z powodów urzę­dowych i zgłasza­nia uwag następu­ją automatycznie.

 

§3. SKUTKI WYKONANIA UMOWY oraz ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Rozwiązanie umowy spowodu­je zas­tosowanie kar takich jak dla umowy za odstąpi­e­nie od umowy z uwzględ­nie­niem zaawan­sowa­nia prac.

2. Rozwiązanie nie zwal­nia od dochodzenia kar umownych i innych szkód.

 

§4. USTALENIA DODATKOWE

1. Niniejszą Umowę sporząd­zono 2 egz. w jed­no­brzmią­cych egzem­plarzach, po jed­nym dla stron.

2. Zlece­nio­bior­ca nie wnosi o obję­cie go ubez­piecze­niem społecznym i zdrowot­nym. / od strony for­mal­nej umowy o dzieło nie podle­ga­ją ubez­piecze­niu, ale nie wszyscy o tym wiedzą, dlat­ego ten zapis jest po to aby rozwiać wątpliwości/

3. Wszelkie zmi­any i uzu­pełnienia treś­ci niniejszej umowy dla swej ważnoś­ci wyma­ga­ją formy pisem­nej pod rygorem nieważności.

4. W sprawach nie ure­g­u­lowanych niniejszej umowy będą miały zas­tosowanie przepisy prawa cywilnego i prawa budowlanego.

5. Ewen­tu­alne spory na tle wyko­na­nia niniejszej umowy będą roz­pa­try­wane przez sąd powszech­ny w ___________/ najczęś­ciej miejsce pod­pisa­nia umowy /.

6. Jako adresy do doręczeń i kore­spon­dencji strony usta­la­ją adresy wskazane w umowie. Strony są zobow­iązane pisem­nie powiadomić o zmi­an­ie adresu. W wypad­ku braku powiadomienia pis­ma będą kierowane na adres w umowie.

 

PROJEKTANT 
INWESTOR

 Jak rozwiązywać spór, jeżeli brakuje zapisów umownych ?

Tą część artykułu uzu­pełnię w najbliższym czasie.

 

 

Share This