Twórca i Zbiorowe Zarządzanie w Trybunale Konstytucyjnym

utwor­zone przez | listopad 2, 2015 | blog, pra­wo autorskie | 0 komen­tarzy

Skarga Konstytucyjna Twórcy na Zbiorowe Zarządzanie

Jeżeli jesteś Twór­cą lub spec­jal­istą od Prawa Autorskiego, to zain­tere­su­je Ciebie Skar­ga Kon­sty­tucyj­na na przepisy Prawa Autorskiego. Moją Skargę Kon­sty­tucyjną z 22/10/2015 zare­je­strowano pod numerem 348/15 Try­bunał Kon­sty­tucyjny. Skar­ga czeka na pier­wsze rozpoz­nanie co do zasad­noś­ci i właś­ci­woś­ci skargi.
Na końcu artykułu zna­jdziesz link do pobra­nia skar­gi w for­ma­cie pdf.
Korzys­ta­jąc z okazji, dzięku­ję za pracę i pomoc adwoka­towi Krzyszto­fowi Blank — link do kance­larii Dobry Prawnik — Gdańsk

Dyskryminacja prawna Twórców z powodów finansowych

Pod­stawą Skar­gi jest Zbiorowe Zarządzanie, czyli pra­wo Twór­cy do ochrony praw autors­kich oso­bistych i majątkowych w formie zbiorowej/grupowej ochrony z inny­mi twór­ca­mi. Ochrona Zbiorowa jest prawem wynika­ją­cym prawa autorskiego i podle­ga ustawowym/państwowym/europejskim reg­u­lacjom prawnym.

Pra­wo Autorskie daje Twór­com “ilu­zo­ryczne” pra­wo do korzys­ta­nia ze Zbiorowego Zarządza­nia. Pozornie sprawa wyglą­da pros­to : Twór­ca Niezrzes­zony wys­tępu­je do Komisji Prawa Autorskiego o wskazanie Orga­ni­za­cji Zbiorowego Zarządza­nia. Po wskaza­niu orga­ni­za­cji właś­ci­wa Orga­ni­za­c­ja Zbiorowego Zarządza­nia przyj­mu­je Twór­cę Niezrzes­zonego w poczet członków lub przyj­mu­je jego prawa pod ochronę.

W Praw­ie Autorskim wskazanie O.Z.Z. jest “ilu­zo­ryczne” ponieważ uwarunk­owane jest opłatą w wysokoś­ci ok. 12 000zł — 3 śred­nie pen­sje. Ale kwo­ta 12 000zł nie daje ochrony, a jest jedynie opła­ta za czyn­ność urzę­dowe komisji Prawa Autorskiego za wskaza­nia OZZ. Dlaczego czyn­noś­ci Komisji Prawa Autorskiego skalku­lowano na tak wysoką kwotę ? Wskazanie właś­ci­wego sądu, urzę­du czy innego organu nie powin­no podle­gać żad­nej opła­cie.

Każdy oby­wa­tel, bez wzglę­du na zamożność ma pra­wo korzys­tać ze swoich praw, także z dro­gi sądowej. W wypad­ku osób niezamożnych lub bez majątku pro­ce­du­ra sądowa pra­wo przewidu­je złoże­nia poda­nia o zwol­nie­nie z kosztów i oświad­czenia o stanie majątkowym. Nato­mi­ast ustawa o praw­ie autorskim dyskrymin­u­je twór­cę niezrzes­zonego i nie przewidu­je zwol­nienia z opłaty za wskazanie orga­ni­za­cji zbiorowego zarządzania.

Twór­ca Niezrzes­zony, może także ubie­gać się samodziel­nie o członkost­wo w OZZ lub przekazanie ochrony prawnej do OZZ. Włas­ny wybór zrzeszenia twór­czego ( także takiego, które ma sta­tus O.Z.Z. ) i przekazanie praw autors­kich to pozbaw­ie­nie się gwarancji ochrony prawnej wynika­jącej ustawy o praw­ie autorskim i dyrek­ty­wy europe­jskiej. Niek­tóre orga­ni­za­c­je zbiorowego zarządza­nia sto­su­ją zapisy sta­tu­sowe, które z natu­ry rzeczy narusza­ją dyrek­ty­wy europe­jskie w zakre­sie wymogów dla Zbiorowego Zarządza­nia i Orga­ni­za­cji Zbiorowego Zarządza­nia — spójrz cytat ze statusu.
Jed­nocześnie należy zauważyć, że Twór­cy Zrzeszeni nie są narażeni na opłatę  aby korzys­tać z orga­ni­za­cji zbiorowego zarządzania.

powyżej wezwanie do zapłaty 12 000 zł za wskazanie orga­ni­za­cji zbiorowego zarządzania

konieczność rekomen­dacji innych członków aby sko­rzys­tać z orga­ni­za­cji zbiorowego zarządza­nia — frag­ment statu­tu jed­nej z o.z.z.

W Prawie Autorskim zapisano O.Z.Z. i K.P.A. ale pominięto Zbiorowe Zarządzanie

Unia Europe­js­ka od roku 2001 sys­tem­aty­cznie reg­u­lu­je pra­wo o Zbiorowym Zarządza­niu. Pra­wo o Zbiorowym Zarządza­niu zostało zawarte w Komu­nika­cie Komisji z kwiet­nia 2004, w spra­woz­da­niu Par­la­men­tu Europe­jskiego z 15/01/2004 i w Zalece­niu Komisji Europe­jskiej 2005/737//WE z 18/05/2005. Ostat­nie i najważniejsze przepisy zawarte są są w Dyrek­ty­wie Europe­jskiej 2014/26/UE.

Rażące różnice pomiędzy Ustawą o praw­ie autorskim a Dyrek­ty­wę Europe­jską 2014/26/UE to :

  • brak definicji Zbiorowego Zarządzania;
  • brak powszech­noś­ci ( dla wszys­t­kich twór­ców bez opłat ) i dostęp­noś­ci do Zbiorowego Zarządzania;
  • niepotrzeb­na państ­wowa Komisji Prawa Autorskiego, udzi­ał państ­wa powinien być zminimalizowany;
  • pod­stawą są orga­ni­za­c­je zbiorowego zarządza­nia “non-prof­it”;
  • brak monopolu i brak spec­jal­iza­cji orga­ni­za­cji zbiorowego zarządzania;
  • wol­ność zakłada­nia orga­ni­za­c­je zbiorowego zarządzania;

więcej ważnych szczegółów z Dyrek­ty­wy Europejskiej

Skarga Konstytucyjna Twórcy

Od urodzenia ( jak więk­szość z ludzi ) jestem twór­cą, a od pon­ad 20 lat architek­tem. Od kilku lat moja pra­ca twór­cza stała się “celem” nieucz­ci­wych przed­siębior­ców, którzy zawłaszcza­ją mój dorobek twór­czy. Nieste­ty, powszechne przy­właszczanie praw autors­kich jest “tolerowane”, a przy­czy­na “tol­er­ancji naruszeń prawa autorskiego” wyni­ka ze złej ustawy o praw­ie autorskim. Obec­na ustawa o praw­ie autorskim uniemożli­wia nor­mal­ną pracę twór­cy, dlat­ego pod­jąłem dzi­ała­nia aby trochę zmienić pra­wo i pokazać inne pode­jś­cie Twór­ców do przepisów prawa.

Przewidywane Skutki Skargi Konstytucyjnej na Zbiorowe Zarządzanie

W ciągu ok.3–4 miesię­cy okaże się czy Try­bunał Kon­sty­tucyjny rozpoz­na moją Skargę. Jeżeli Try­bunał uzna, że skar­ga jest bez­za­sad­na lub nie podle­ga pod pra­wo pol­skie sprawa zostanie przekazana do kole­jnej instancji czyli Europe­js­ki Try­bunał Praw Człowieka.

Skutkiem Skar­gi Kon­sty­tucyjnej powin­ny być “reg­u­lac­je” praw Twór­ców Niezrzes­zonych. Kon­sek­wenc­je zmi­an prawa autorskiego to “duża zmi­ana” Prawa Autorskiego w zakre­sie Zbiorowego Zarządzania.
Dlat­ego log­iczne wyda­je się, że przys­zli leg­is­la­torzy sko­rzys­ta­ją z ist­niejącej Dyrek­ty­wy Europe­jskiej 2014/26/UE Par­la­men­tu Europe­jskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r.
strona dyrek­tyw europe­js­kich z dyrek­ty­wą 2014/26/UEdo ściąg­nię­cia dyrek­ty­wa 2014/26/UE w pliku pdf

kliknij doku­ment, aby go przeglądać

Zostaw komentarz jeżeli wiesz co to Zbiorowe Zarządzanie

Jeżeli nie wiesz co to Zbiorowe Zarządzanie ( pub­licz­na wywiązanie z ochrony praw twór­ców ) to zapraszam do wnikli­wej lek­tu­ry Dyrek­ty­wy Europe­jskiej 2014/26/UE.

Share This