Pismo do Komisji Prawa Autorskiego ws. Organizacji Zbiorowego Zarządzania

w przy­go­towa­niu , w przy­go­towa­niu , w przy­go­towa­niu , w przy­go­towa­niu , w przy­go­towa­niu , w przy­go­towa­niu , w przygotowaniu ,

W dniu 10 lutego 2014 roku złożyłem pis­mo kierowane do Depar­ta­men­tu Włas­noś­ci Intelek­tu­al­nej i Mediów Min­is­terst­wa Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Nar­o­dowego. Dwa lata pis­mo kurzyło się w szu­fladzie, ale nieste­ty jestem w sytu­acji aku­rat takiej kiedy Orga­ni­za­c­ja była by niezbęd­na, ale o tym innym razem.

Wniosek o wskazanie Organizacji Zbiorowego Zarządzania dla Arkadiusza Zubowicz jako twórcy i uprawnionego z tytułu rozporządzania prawami majątkowymi.”

Zgod­nie z pro­ce­durą urzę­dową Komis­ja Prawa Autorskiego powin­na zebrać się w mojej spraw­ie i wskazać Orga­ni­za­cję Zbiorowego Zarządza­nia — nieste­ty z tego co pamię­tam mają czas ok. 6 miesię­cy na pod­ję­cie dal­szych decyzji.

Idąc dalej wg Orga­ni­za­c­ja Zbiorowego Zarządza­nia na wniosek zain­tere­sowanego w tym wypad­ku mnie musi opra­cow­ać cen­nik na prace twór­cze i zarządzanie nimi w wys­tąpić o zatwierdze­nie tych cen­ników. Oczy­wiś­cie, że mam nadzieje przy­na­jm­niej na częś­ciowe reg­u­lac­je prac twór­czych ale także reprezen­tacji w trud­nych sprawach przez orga­ni­za­cję zbiorowego zarządzania.

Z cieka­woś­ci wymieni­am poniżej pola na jakich wykonu­ję prace twór­cze. Wszys­t­kich dzi­ałal­noś­ci nal­iczyłem osiem. Nie są to przy­pad­kowe wycin­ki pra­cy, ponieważ pracu­jąc przez 20 lat wykony­wałem częs­to prace łącząc różne pola ale także poje­dyncze prace tyko z jed­nego działania.

Usys­tem­aty­zowałem swo­ją pracę i wys­tąpiłem o poniższy podzi­ał jako architekt :

twór­c­zość nr 1. Dzieła i utwory rysunkowe doty­czące architek­tu­ry i urbanistyk.

To rysun­ki cyfrowe i odręczne — twór­c­zość włas­na oraz opra­cow­a­nia innych twórców.

twór­c­zość nr 2. Dzieła i utwory architek­ton­iczne i architek­ton­iczno-urban­isty­czne w postaci mod­eli przestrzen­nych budynków jako utwory pier­wotne bez określe­nia lokalizacji.

twór­c­zość nr 3. Dzieła i utwory architek­ton­iczne i architek­ton­iczno-urban­isty­czne w postaci mod­eli przestrzen­nych architek­ton­icznych tzw kon­cepcjiz określe­niem lokaliza­cji budowy.

twór­c­zość nr 4. Dzieła architek­ton­iczne i architek­ton­iczno-urban­isty­czne w postaci rysunków pro­jek­tów architek­ton­icznych nie stanow­ią­cych pro­jek­tów budowlanych, ale będące opra­cow­aniem mod­elu przestrzennego.

twór­c­zość nr 5. Dzieła architek­ton­iczne i architek­ton­iczno-urban­isty­czne w postaci rysunków pro­jek­tów architek­ton­icznych załąc­zone do pro­jek­tów budowlanych.

 

twór­c­zość nr 6. Dzieła architek­ton­iczne i architek­ton­iczno-urban­isty­czne w postaci budynków w trak­cie budowy.

Budyn­ki zakońc­zone, te które wcześniej wymyśliłem a są w trak­cie budowy.

twór­c­zość nr 7. Dzieła architek­ton­iczne i architek­ton­iczno-urban­isty­czne w postaci budynków po wybudowaniu.

Budyn­ki zakońc­zone, te które wcześniej wymyśliłem a zostały wybu­dowane i są użytkowane.

twór­c­zość nr 8. Dzieła lit­er­ack­ie i rysunkowe doty­czące architek­tu­ry i nauk budowlanych

To prace rysunkowe np aranżacji elek­trycznej, rysunek grze­jni­ka, opisy tech­niczne etc.

Wiem, wiem że masz wąt­pli­woś­ci co do ochrony np rysunku z grze­jnika­mi, ale o tym napisze innym razem. Dziś niech wystar­czy tobie cytat art.2.1. Aktu Paryskiego Kon­wencji Berneńskiej :

Określe­nie “dzieła lit­er­ack­ie i artysty­czne” obe­j­mu­je wszys­tkie dzieła lit­er­ack­ie, naukowe i artysty­czne, bez wzglę­du na sposób lub for­mę ich wyraże­nia, takie jak książ­ki, broszury i inne pis­ma; odczy­ty, przemówienia, kaza­nia i inne dzieła tego rodza­ju; dzieła dra­maty­czne lub dra­maty­czno ‑muzy­czne; dzieła chore­ograficzne i pan­tomimy; dzieła muzy­czne ze słowa­mi lub bez słów; dzieła fil­mowe oraz zrów­nane z nimi dzieła wyrażane w podob­ny sposób jak film; dzieła rysunkowe, malarst­wo, dzieła architek­ton­iczne, rzeź­by, dzieła rytown­icze i litograficzne; dzieła fotograficzne oraz  zrów­nane z nimi dzieła wyrażane w podob­ny sposób jak fotografia; dzieła sztu­ki użytkowej, ilus­trac­je, mapy geograficzne, plany, szkice i dzieła plas­ty­czne doty­czące geografii, topografii, architek­tu­ry lub innych nauk”

Jeżeli pod­ważasz, zasad­ność to zas­tanaw­ia­jące jest to że w filmie wymienia się wszys­tkie oso­by które przy­go­towywały film także niko­mu nie znanych grafików, sce­narzys­tów, aktorów etc.

Pol­s­ka his­to­ria architek­tu­ry prl jest naz­nac­zona twór­c­zoś­cią utworów “państ­wowych” czyli jed­nej oso­by. Tak czy to właś­ci­we jest deprecjonować pracę sztabów ludzi jak kreślarzy, grafików, architek­tów z małym doświad­cze­niem lub tych którzy wymyślili tylko bryłę, albo może lep­iej wykreśla­jmy tych co wymyślili kolor elewacji. Hmm wg mojego rozez­na­nia wszyscy abso­lut­nie wszys­tkim należ się właś­ci­wa ochrona praw­na taka sama dla każdego w zakre­sie praw oso­bistych. Proszę nie mylić tylko z tym ile komu płaci się za jego twór­c­zość i czy ktokol­wiek chce dane dzieło kupować.

architekt
Arkadiusz
Zubowicz

Blog Architekta — Twórca i Biuro Projektowe

Share This