Jeżeli przy­go­towu­jesz Pro­jekt lub Biznes Plan Hotelu to potrze­bu­jesz infor­ma­cji o wymo­gach jakie są staw­iane hotelom w zależnoś­ci od gwiazdek. Poniżej zebrałem skró­cony infor­ma­c­je doty­czące tych wyma­gań. Jeżeli potrze­bu­jesz infor­ma­cji szczegółowych to na końcu artykułu zna­jdziesz lin­ki do ustaw i rozporządzeń.

Hotele kat­e­go­ryzu­je się w zakre­sie pię­ciu gwiazdek — *, **, ***, **** oraz *****. Więk­sza licz­ba gwiazdek oznacza potwierdze­nie przez Marsza­ł­ka Wojew­ództ­wa spełnie­nie więk­szej iloś­ci wymogów hotelarskich.

Hotel 3 gwiazdkowy ***  ( trzygwiazdkowy hotel )

Ilość pokoi w hotelu to min. 10 jed­nos­tek mieszkalnych j.m.
Obiekt hotelu musi stanow­ić odręb­ną całość, a obiek­ty wielobu­dynkowe całoroczne mają mieć połącze­nie wszys­t­kich funkcji zabu­dowany­mi przejściami.

Hotel *** — Zewnętrzne zagospodarowanie terenu

 • Hall recep­cyjny chro­niony przed nad­miernym napły­wem zewnętrznego powietrza.
 • Główne wejś­cie z osłoną, wejś­cie we wnęce lub drzwi automaty­cznie otwierane
 • Dro­ga dostaw musi być wydzielona ( nie doty­czy zwartej zabu­dowy miejskiej )
 • Otocze­nie obiek­tu win­no być utward­zone z zie­lenią ozdob­ną, oświ­etle­niem i odd­zielona część gospo­dar­cza od częś­ci gości.
 • Parkin­gi lub garaże dla wszys­t­kich j.m. jed­nos­tek mieszkalnych. Wymóg nie doty­czy zwartej zabu­dowy miejskiej, dla której należy zapewnić miejs­ca pos­to­jowe na czas przy­jaz­du i odjaz­du gości.

Hotel *** — Instalacje w obiekcie

 • Hall recep­cyjny, sale gas­tro­nom­iczne i sale wielo­funkcyjne win­ny być wyposażone w wenty­lację mechan­iczną. Sala kon­fer­en­cyj­na w klimatyzacja.
 • Jed­nos­t­ki mieszkalne j.m. należy wyposażyć w wenty­lację graw­ita­cyjną lub mechaniczną.
 • Węzły higien­iczno san­i­tarne w.h.s. wyposażone w wenty­lację mechan­iczną wyciągową.
 • Obiekt winien speł­ni­ać wymogi 
  • Ogrze­wanie w całym obiek­cie lub w częś­ci nieklimatyzowanej
  • Insta­lac­je san­i­tarne : zim­na i ciepła woda
  • Pomieszczenia speł­ni­a­ją wymo­gi akusty­czne.
  • Oświ­etle­nie w zależnoś­ci od pomieszczeń
  • Insta­lac­ja radiowo telewiz­yj­na dla pro­gramów lokalnych i satelitarnych
  • Recepc­ja posi­a­da tele­fon i faks dla goś­ci recepcji.
  • Poko­je zaopa­tr­zone w inter­net w poko­jach lub odręb­nych stanowiskach.
  • Budyn­ki powyżej 3 kondy­gnacji dźwi­gi osobowe.
  • Budyn­ki powyżej 300 j.m. dwudzielne zasi­lanie elek­tryczne lub awaryjny agre­gat prądotwórczy.

Hotel *** — Funkcja, program i użytkowość obiektu

 • Hal Recep­cyjny wielo­funkcyjny do 50 j.m. min 20 m², dla każdych 10j.m. 3 m².
  Powierzch­nia Hal­lu Recep­cyjnego dla 100j.m. 35 m².
 • Zespół higien­iczno-san­i­tarny przy częś­ci ogóln­o­dostęp­nej. Wyposaże­nie :
  • WC odd­zielne dla kobi­et i mężczyzn ( pisuar w WC męskim )
  • umy­wal­ka z blatem lub półką oraz lus­tro nad każdą umy­walką z bocznym lub górnym oświetleniem
  • dozown­ik do płyn­nego mydła, pojem­nik na papi­er i odpady, suszar­ka do rąk lub ręczni­ki jed­no­ra­zowego użytku, wiesza­ki ścienne

Hotel *** — Część mieszkalna ( pokoje, jednostki mieszkalne)

 • Poko­je 1‑osobowe min. 10,0 m² dopuszczalne +/- 10% rekom­pen­sowane w innych pomieszczeniach.
 • Poko­je 2 osobowe min. 14,0 m² dopuszczalne +/- 10% rekom­pen­sowane w innych pomieszczeniach.
 • Jed­nos­t­ki Mieszkalne j.m.
  • Wyposaże­nie w meble i ele­men­ty uzupełniające 
   • łózko jed­noosobowe o wym. min. 90x200cm
   • łózko dwu­osobowe o wym. min. 140x200cm
   • noc­ny sto­lik przy każdym miejs­cu spania
   • szaf­ka lub zabu­dowana wnę­ka garder­o­by min. 3 wiesza­ki na osobę, wieszak ści­en­ny na wierzch­nią odzież
   • biurko lub stół, krzesło lub inny mebel do siedzenia 1 miejsce na osobę, ale nie mniej niż 2 na pokój, sto­lik okolicznoś­ciowy, lustro
   • fotel wypoczynkowy min. 2 lub kana­pa, bagażnik
  • Oświ­etle­nie
   • lamp­ka noc­na przy każdym miejs­cu do spania, lam­pa oświ­et­la­ją­ca miejsce pra­cy biurko oraz oświ­etle­nie ogólne
  • Wyposaże­nie uzupełniające
   • tele­fon, telewiz­or, radiood­biornik lub możli­wość odbioru pro­gra­mu radiowego,
   • dywan lub wykładz­i­na dywanowa, co najm­niej dywanik przy łóżku
   • firany, żaluz­je lub żaluz­je oki­enne zacimni­a­jące, ele­men­ty dekoracyjne
   • mate­ri­ały infor­ma­cyjne dot. hotelu i bez­pieczeńst­wa goś­ci oraz hotelowe mate­ri­ały piśmiennicze
   • szk­lan­ki, zestaw do czyszczenia odzieży, obuwia oraz igiel­nik, tor­ba na bieliznę goś­cia zle­coną do pra­nia, kosz na śmieci niepal­ny w poko­jach bez węzła higien­iczno-san­i­tarnego w.h.s.
   • popiel­nicz­ka w poko­jach dla palących
 • Urządzenia higien­iczno san­i­tarne ogólne w częś­ci poby­towej 100%.
  Urządzenia i wyposaże­nie węzłów higien­iczno — san­i­tarnych przy jed­nos­tkach mieszkalnych
  • Wyposaże­nie podstawowe 
   • wan­na z bater­ią i natryskiem lub kabi­na natryskowa
   • umy­wal­ka z blatem lub półką z bocznym lub górnym oświetleniem
   • WC
  • Wyposaże­nie uzupełniające 
   • osłona wan­ny lub natrysku, dywanik przy wan­nie / kabinie
   • mydel­nicz­ka, papier­ni­ca, haczy­ki, wiesza­ki na ręczni­ki, uch­wyty przy wan­nie i natrysku
   • lus­tro z górnym lub bocznym oświetleniem
   • uni­w­er­salne gni­azd­ko elek­tryczne z osłoną, suszar­ka do włosów
   • waga osobowa
   • pojem­nik na śmieci niepal­ny lub trudnopal­ny, tor­ba higieniczna
   • mydełko toale­towe lub dozown­ik mydła, szk­lan­ka lub kubeczek jednorazowy
   • ręcznik, ręcznik kąpielowy, płaszcz kąpielowy

Hotel *** — Usługi podstawowe, uzupełniające i inne

 • Gorące Napo­je — sprzedaż całą dobę, dopuszczalne automaty i sprzedaż w recepcji.
 • Budze­nie
 • Posił­ki w jed­nos­tkach mieszkalnych j.m. “room ser­vice” min­i­mum 12 godzin
 • Usłu­ga bagażowa
 • Prze­chowanie bagażu, wartoś­ciowych rzeczy i pieniędzy całą dobę, nieza­leżnie od zaję­cia pokoju.
 • Kar­ty płat­nicze zapewnione korzystanie.
 • Sprzedaż — kos­me­ty­ki, środ­ki higieny osobistej.
 • Pier­wsza pomoc lekars­ka — aptecz­ka, przeszkolony per­son­el i przy­wołanie pomo­cy lekarskiej.
 • Usłu­gi gas­tro­nom­icznepodawanie śni­adań, aper­i­tif-bar lub bar kawowy i restau­rac­ja ( jeżeli w odległoś­ci do 200m zna­j­du­je się restau­rac­ja, moż­na zrezyg­nować z restau­racji w hotelu )
 • Sprzęt rekrea­cyjny w miejs­cowoś­ci­ach wypoczynkowo-rekarea­cyjnych i niezurbanizowanych.
 • Zespół odnowy bio­log­icznej w miejs­cowoś­ci­ach wypoczynkowych.
 • Sala klubowa z telewiz­orem, jeżeli brak sali wielofunkcyjnej.
 • Pranie, pra­sowanie i czyszcze­nie bielizny i odzieży gości.
 • Zmi­ana poś­cieli i ręczników co trzy dni lub na życze­nie gości.
 • Ubiór per­son­elu winien być jed­no­li­ty, dla wszys­t­kich służb hotelowych.

 

 

Hotel 2 gwiazdkowy ** ( dwugwiazdkowy) — wymagania

 • Ilość pokoi to min. 10 jed­nos­tek mieszkalnych j.m.

Hotel 4 gwiazdkowy **** ( czterogwiazdkowy ) — wymagania

 • Ilość pokoi to min. 10 jed­nos­tek mieszkalnych j.m.
 • Obiekt hotelu musi stanow­ić odręb­ną całość, a obiek­ty wielobu­dynkowe całoroczne mają mieć połącze­nie wszys­t­kich funkcji zabu­dowany­mi przejściami.

Hotel 5 gwiazdkowy ***** ( pięciogwiazdkowy ) — wymagania

 • Ilość pokoi to min. 10 jed­nos­tek mieszkalnych j.m.
 • Obiekt hotelu musi stanow­ić odręb­ną całość, a obiek­ty wielobu­dynkowe całoroczne mają mieć połącze­nie wszys­t­kich funkcji zabu­dowany­mi przejściami.

 

Szczegóły wyma­gań dot. hoteli zna­jdziesz tu.

Share This