Polski Projektant — samochody Forda

Polski Projektant — samochody Forda GT Czy intere­su­ję Ciebie, Kogo z pro­jek­tan­tów docenił kon­cern For­da ? Trzy­mam kciu­ki za prace Adama Bazy­dło , więcej szczegółów dowiesz się z prasów­ki Pol­s­ki pro­jek­tant wnętrz samo­chodów For­da GT infor­ma­c­je o...

Gwiazdki w hotelach Projekt hotelu

Jeżeli przy­go­towu­jesz Pro­jekt lub Biznes Plan Hotelu to potrze­bu­jesz infor­ma­cji o wymo­gach jakie są staw­iane hotelom w zależnoś­ci od gwiazdek. Poniżej zebrałem skró­cony infor­ma­c­je doty­czące tych wyma­gań. Jeżeli potrze­bu­jesz infor­ma­cji...