Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi

Zbiorowe Zarządzanie w przepisach prawa Czy szukasz najważniejszych przepisów prawa doty­czą­cych Zbiorowego Zarządza­nia ? Poniżej zna­jdziesz “wyłuskane” najważniejsze akapi­ty Ustawy o praw­ie autorskim oraz z Dyrek­ty­wy Europe­jskiej 2014/26/UE. Ustawa o praw­ie...

blender — spis stron

Spis Stron doty­czą­cych Blender‑a Tu zna­jdziesz spis z linka­mi do domen z Blender-rem. Strony http://www.blender.org/ http://polskikursblendera.pl/ www.blender.pl/ http://wiki.blender.org/ http://www.blendernation.com/ http://www.blendswap.com/...

Hotel dwugwiazdkowy — Klasyfikacja Hoteli

Hotel ** — Zewnętrzne zagospo­darowanie terenu Hall recep­cyjny winien być dostęp­ny bezpośred­nio z zewnątrz i chro­niony przed nad­miernym napły­wem zewnętrznego powi­etrza. Otocze­nie obiek­tu win­no być utward­zone z zie­lenią ozdob­ną, oświ­etle­niem i...