Hotel dwugwiazdkowy — Klasyfikacja Hoteli

Hotel ** — Zewnętrzne zagospo­darowanie terenu Hall recep­cyjny winien być dostęp­ny bezpośred­nio z zewnątrz i chro­niony przed nad­miernym napły­wem zewnętrznego powi­etrza. Otocze­nie obiek­tu win­no być utward­zone z zie­lenią ozdob­ną, oświ­etle­niem i...

Polski Projektant — samochody Forda

Pol­s­ki Pro­jek­tant — samo­chody For­da GT Czy intere­su­ję Ciebie, Kogo z pro­jek­tan­tów docenił kon­cern Forda ? Trzy­mam kciu­ki za prace Adama Bazy­dło , więcej szczegółów dowiesz się z prasówki Pol­s­ki pro­jek­tant wnętrz samo­chodów...