Jak wezwać do zapłaty za projekt

Wezwanie do zapłaty za pro­jekt W każdej gałęzi gospo­dar­ki także w budown­ictwie, nie wywiązy­wanie się ze zobow­iązań z zapłaty jest codzi­en­noś­cią. Najczęś­ciej ta sytu­ac­ja spowodowana jest chę­cią odroczenia płat­noś­ci. Ale trze­ba uważać na niedużą grupę...

Umowa o dzieło na projekt architektoniczny

Jak wyglą­da Umowa o dzieło na pro­jekt architek­ton­iczny Jeżeli szukasz typowego wzoru umowy o dzieło na pro­jekt, to możesz sko­rzys­tać z mojego wzor­ca. Obec­nie przed­staw­iam go w stanie surowym bez komen­tarza, ale obiecu­ję że jak zna­jdę czas to dodam kil­ka...