Migawki Zawodu Architekta — to właśnie znajdziesz na tej stronie.

Infor­ma­c­je zawarte na stron­ie to wyr­wane z kon­tek­stu frag­men­ty pra­cy zawodowej twór­cy, pro­jek­tan­ta, architek­ta. Nie jestem skon­cen­trowany na porząd­kowa­niu i seg­re­gowa­niu wiedzy, ale na zapisa­niu migawkowym infor­ma­cji i prob­lemów, z który­mi mam kłopot ze zrozu­mie­niem.

Dodatkowo na stron­ie zna­jdziesz infor­ma­c­je z pogranicza prawa budowlanego i prawa autorskiego, czyli to co najnud­niejsze i nielu­biane przez wszys­t­kich twór­ców 🙂

Autorskie prawa osobiste w utworze architektonicznym

Autorskie Prawa Oso­biste” w przepisach prawa Prawny opis autors­kich praw oso­bistych zna­jdziesz w Art.16 ustawy o praw­ie autorskim. Zgod­nie z jego treś­cią “autorskie prawa oso­biste” są nieogranic­zone w cza­sie i nie moż­na zrzec się praw oso­bistych. Dlat­ego każdy…

Twórca i Zbiorowe Zarządzanie w Trybunale Konstytucyjnym

Twórca i Zbiorowe Zarządzanie w Trybunale Konstytucyjnym

Skar­ga Kon­sty­tucyj­na Twór­cy na Zbiorowe Zarządzanie Jeżeli jesteś Twór­cą lub spec­jal­istą od Prawa Autorskiego, to zain­tere­su­je Ciebie Skar­ga Kon­sty­tucyj­na na przepisy Prawa Autorskiego. Moją Skargę Kon­sty­tucyjną z 22/10/2015 zare­je­strowano pod numerem 348/15 Try­bunał…

Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi

Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi

Zbiorowe Zarządzanie w przepisach prawa Czy szukasz najważniejszych przepisów prawa doty­czą­cych Zbiorowego Zarządza­nia ? Poniżej zna­jdziesz “wyłuskane” najważniejsze akapi­ty Ustawy o praw­ie autorskim oraz z Dyrek­ty­wy Europe­jskiej 2014/26/UE. Ustawa o praw­ie autorskim…

blender — spis stron

Spis Stron doty­czą­cych Blender‑a Tu zna­jdziesz spis z linka­mi do domen z Blender-rem. Strony http://www.blender.org/ http://polskikursblendera.pl/ www.blender.pl/ http://wiki.blender.org/ http://www.blendernation.com/ http://www.blendswap.com/…

Polski Projektant — samochody Forda

Pol­s­ki Pro­jek­tant — samo­chody For­da GT Czy intere­su­ję Ciebie, Kogo z pro­jek­tan­tów docenił kon­cern For­da ? Trzy­mam kciu­ki za prace Adama Bazy­dło , więcej szczegółów dowiesz się z prasów­ki Pol­s­ki pro­jek­tant wnętrz samo­chodów For­da GT infor­ma­c­je o pro­jek­tan­cie na onecie…

Gwiazdki w hotelach Projekt hotelu

Gwiazdki w hotelach Projekt hotelu

Jeżeli przy­go­towu­jesz Pro­jekt lub Biznes Plan Hotelu to potrze­bu­jesz infor­ma­cji o wymo­gach jakie są staw­iane hotelom w zależnoś­ci od gwiazdek. Poniżej zebrałem skró­cony infor­ma­c­je doty­czące tych wyma­gań. Jeżeli potrze­bu­jesz infor­ma­cji szczegółowych to na końcu…

Projektowanie Wnętrz — ustawienie Lamp w Blenderze

Projektowanie Wnętrz — ustawienie Lamp w Blenderze

Pro­jek­towanie Wnętrz — ustaw­ie­nie Lamp w Blenderze Prob­le­my z “szumem” przy Pro­jek­towanie Wnętrz i ustaw­ie­niu oświ­etle­nia na sce­nie.   Pro­jek­towanie Wnętrz — ustaw­ie­nie Lamp w Blenderze   Oświ­etle­nie HDRI Lampy-HDRI…

Modelu budynku na warstwach w Blenderze — Layers

Mod­elu budynku na warst­wach w Blenderze — Lay­ers W Blenderze masz do dys­pozy­cji 20 warstw. Mała ilość 20 warstw przy mod­e­lowa­niu budynku wymusza od początku dobrą orga­ni­za­cję pra­cy w mod­elu budynku. Dlat­ego nie czekaj i ustal swo­je przez­nacze­nie warstw. Moje…

Czarne Szumy w Blenderze — Black Noise in Blender

Czarne Szumy w Blenderze — Black Noise in Blender

Czarne Szumy w Blenderze — Black Noise in Blender Najnowsza infor­ma­c­ja — Prob­lem Czarnego Szu­mu w wer­sji 2.76 rc3 rozwiązany, czekam na wer­sję final­ną 🙂 Duża ilość Lamp powodu­je “czarny szum” na Sce­nie. Jeżeli uży­wasz na sce­nie więcej niż 4 Lampy zmień “Patch…

Budynki szeregowe wybudowane z modelu Blendera

Budynki szeregowe wybudowane z modelu Blendera

Budyn­ki szere­gowe i mod­el w Blenderze Zaawan­sowana tech­ni­ka budowy mod­eli budynków w Blenderze Mod­e­lowanie budynków to wyłącznie baza infor­ma­cji dla zaawan­sowanych użytkown­ików Blendera. Nic nie stoi na przeszkodzie “wziąć” mod­el…

Share This