Migawki Zawodu Architekta — to właśnie znajdziesz na tej stronie.

Infor­ma­c­je zawarte na stron­ie to wyr­wane z kon­tek­stu frag­men­ty pra­cy zawodowej twór­cy, pro­jek­tan­ta, architek­ta. Nie jestem skon­cen­trowany na porząd­kowa­niu i seg­re­gowa­niu wiedzy, ale na zapisa­niu migawkowym infor­ma­cji i prob­lemów, z który­mi mam kłopot ze zrozumieniem.

Dodatkowo na stron­ie zna­jdziesz infor­ma­c­je z pogranicza prawa budowlanego i prawa autorskiego, czyli to co najnud­niejsze i nielu­biane przez wszys­t­kich twórców 🙂

Twórca i Zbiorowe Zarządzanie w Trybunale Konstytucyjnym

Twórca i Zbiorowe Zarządzanie w Trybunale Konstytucyjnym

Skar­ga Kon­sty­tucyj­na Twór­cy na Zbiorowe Zarządzanie Jeżeli jesteś Twór­cą lub spec­jal­istą od Prawa Autorskiego, to zain­tere­su­je Ciebie Skar­ga Kon­sty­tucyj­na na przepisy Prawa Autorskiego. Moją Skargę Kon­sty­tucyjną z 22/10/2015 zare­je­strowano pod numerem 348/15 Trybunał…

Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi

Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi

Zbiorowe Zarządzanie w przepisach prawa Czy szukasz najważniejszych przepisów prawa doty­czą­cych Zbiorowego Zarządza­nia ? Poniżej zna­jdziesz “wyłuskane” najważniejsze akapi­ty Ustawy o praw­ie autorskim oraz z Dyrek­ty­wy Europe­jskiej 2014/26/UE. Ustawa o praw­ie autorskim…

blender — spis stron

Spis Stron doty­czą­cych Blender‑a Tu zna­jdziesz spis z linka­mi do domen z Blender-rem. Strony http://www.blender.org/ http://polskikursblendera.pl/ www.blender.pl/ http://wiki.blender.org/ http://www.blendernation.com/ http://www.blendswap.com/…

Polski Projektant — samochody Forda

Pol­s­ki Pro­jek­tant — samo­chody For­da GT Czy intere­su­ję Ciebie, Kogo z pro­jek­tan­tów docenił kon­cern For­da ? Trzy­mam kciu­ki za prace Adama Bazy­dło , więcej szczegółów dowiesz się z prasów­ki Pol­s­ki pro­jek­tant wnętrz samo­chodów For­da GT infor­ma­c­je o pro­jek­tan­cie na onecie…

Gwiazdki w hotelach Projekt hotelu

Gwiazdki w hotelach Projekt hotelu

Jeżeli przy­go­towu­jesz Pro­jekt lub Biznes Plan Hotelu to potrze­bu­jesz infor­ma­cji o wymo­gach jakie są staw­iane hotelom w zależnoś­ci od gwiazdek. Poniżej zebrałem skró­cony infor­ma­c­je doty­czące tych wyma­gań. Jeżeli potrze­bu­jesz infor­ma­cji szczegółowych to na końcu…

Jak wezwać do zapłaty za projekt

Wezwanie do zapłaty za pro­jekt W każdej gałęzi gospo­dar­ki także w budown­ictwie, nie wywiązy­wanie się ze zobow­iązań z zapłaty jest codzi­en­noś­cią. Najczęś­ciej ta sytu­ac­ja spowodowana jest chę­cią odroczenia płat­noś­ci. Ale trze­ba uważać na niedużą grupę kontrahentów,…

Organizacja Zbiorowego Zarządzania dla Architekta i Biura Projektów

Pis­mo do Komisji Prawa Autorskiego ws. Orga­ni­za­cji Zbiorowego Zarządza­nia w przy­go­towa­niu , w przy­go­towa­niu , w przy­go­towa­niu , w przy­go­towa­niu , w przy­go­towa­niu , w przy­go­towa­niu , w przy­go­towa­niu , W dniu 10 lutego 2014 roku złożyłem pis­mo kierowane do Departamentu…

Umowa o dzieło na projekt architektoniczny

Jak wyglą­da Umowa o dzieło na pro­jekt architek­ton­iczny Jeżeli szukasz typowego wzoru umowy o dzieło na pro­jekt, to możesz sko­rzys­tać z mojego wzor­ca. Obec­nie przed­staw­iam go w stanie surowym bez komen­tarza, ale obiecu­ję że jak zna­jdę czas to dodam kil­ka ważnych…

Wizualizacje architektoniczne program Blender

Wiz­ual­iza­c­je architek­ton­iczne Wiz­ual­iza­c­je architek­ton­iczne to rysun­ki użytkowe, które mają za cel odzwier­cied­lać pro­jek­towane lub ist­niejące budyn­ki.   Wiz­ual­iza­c­je architek­ton­iczne w pro­gramie Blender Wiz­ual­iza­c­je architek­ton­iczne — pro­gram Blender to…

Share This